Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leur niet onberispelijk, de inlichtingen, die de commissie omtrent hem ontving waren evenmin zeer gunstig.

Toch meent zij, dat op de controle, die hij met een der ambtenaren van het kantoor te Amsterdam deed omtrent het aanwezig zijn der waarden, die volgens de boeken bij de verschillende autoriteiten aanwezig behooren te zijn, mag worden afgegaan. Voor zooveel zij daartoe bij machte was, heeft zij zelve door eenige grepen te doen, zich van de juistheid der boeken op dit gewichtige punt vergewist.

In verband met de boven aangewezen onregelmatigheden was het passief van het bijkantoor op 31 Dec. jl. ongeveer frs. 18.500 grooter dan het actief. Dit nadeelig verschil wordt echter verminderd met de winst over 1905, ten bedrage van frs. 7933.45.

OMVANG VAN DE DOOR DEN DIRECTEUR GEPLEEGDE MALVERSATIES.

Nadat met behulp van den accountant zorgvuldig uit de boeken was nagegaan welke waarden aanwezig moesten zijn, werd geconstateerd welke waarden werkelijk aanwezig waren.

Dit geschiedde, wat de ten kantore aanwezige obligatiën der maatschappij en andere fondsen betreft, door eene eigene telling en wat aangaat de elders gedeponeerde waarden door het doen uitzenden van verzoeken tot het geteekend terugzenden van verklaringen omtrent de onder den onderteekenaar berustende waarden.

Deze verschillende bewijsstukken werden door de commissie met de door den accountant verkregen uitkomst vergeleken en in orde bevonden. Het juiste kassaldo op 31 Dec. 1905 viel uit den aard der zaak niet meer te constateeren. Bij een op 9 Mei door de commissie gehouden

Sluiten