Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kas-controle werd een tekort geconstateerd van ƒ250.125. Hiervan is f 24.93' een kasverschil uit Januari 1906, dat de kashouder nog niet heeft kunnen vinden. Het overige ad f 225.19 is, naar de kashouder ons meedeelde, het gevolg van nog niet gerestitueerde voorschotten van reisgeld van den gewezen directeur uit de jaren 1900 en 1901. Het laatste bedrag is opgenomen onder het kas-tekort op Bijlage D.

De juistheid der op de balans voorkomende vorderingen op de buitenlandsche kantoren kon de commissie na haar plaatselijk onderzoek dezer kantoren gemakkelijk controleeren. Deze bedragen komen met de boeken dier buitenlandsche filialen overeen en de vorderingen der maatschappij op die filialen worden — gelijk reeds in het eerste rapport werd opgemerkt — door de daar aanwezige activa meer dan gedekt.

Het onderzoek, dat onder de ten kantore aanwezige obligatiën van de maatschappij geen uitgelote nummers waren, geschiedde — in opdracht van de commissie — door den accountant, den heer Bianchi.

De uitslag van het even lastige als omvangrijke onderzoek naar de malversaties van den directeur is geweest, dat deze hebben bestaan in: toeëigening van kasgelden en van afgeloste beleeningen, alsmede van uit verkoop van obligaties als anderszins binnenkomende gelden, verduisteringen van effecten en coupons, zoogenaamde opnemingen van gelden op eigen naam en op naam van derden zonder dat onderpanden daarvoor gegeven werden.

Uit hoofde van een en ander, alsmede wegens verschuldigde interesten heeft de maatschappij, voorzoover uit de boeken was na te gaan, vorderingen ten laste van haar ontslagen directeur alleen ten bedrage van f 1,732,341.63 en ten laste van hem en van een of meer anderen te zamen van ƒ 147,967.59, nader gespecificeerd in Bijlage D.

Sluiten