Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maatschappij in dezelfde positie zijn gebracht, wordt terstond f 200 op ieder aandeel afgeschreven en wordt aan ieder aandeelhouder f 700 per aandeel gerestitueerd.

Ter voorkoming van misverstand wordt hier nog opgemerkt, dat bovenstaande regeling krachtens een en dezelfde statuten wijziging geschiedt en tegelijkertijd wordt uitgevoerd.

Feitelijk komt zij dus hier op neer:

o. De houders der verplicht volgestorte aandeelen (totaal f 200 000) ontvangen f 700 per aandeel terug, ten ware zij die als onverplichte storting willen laten staan.

b. De houders van onverplicht volgestorte aandeelen (totaal ƒ 32.000) ontvangen eveneens f 700 terug, ten ware ook zij dit bedrag willen laten staan.

c. De houders van aandeelen, waarop 10 % is gestort (totaal f 3.668.000), storten /' 200 per aandeel bij en rekenen overigens met gesloten beurzen af.

Alle aandeelen worden dientengevolge terug gebracht tot aandeelen van f 800 waarop verplicht gestort is 12 l/s °0 of ƒ 100. J)

Uitgaande van de winstverdeeling volgens de bestaande statuten en aannemende, dat wat vrij zou vallen door het wegvallen van de oprichtersaandeelen en vermindering der statutaire tantièmes aan het reservefonds zou ten goede komen, zou het resultaat — bij het volgen van deze methode — zijn als volgt:

Te verwachten winst f 108.000

5 % over het (na de afschrijving overblijvende) gestorte kapitaal ad f 390.000. ... „ 19.500

blijft ... ƒ 88.500

i) Daar wellicht vele aandeelhouders er <lo voorkeur aan zullen geven hunne aandeelen onverplicht vol te storten, meent de commissie, dat het in het belang der maatschappij zou z\ju dit te bevorderen, door de renté vergoeding over de onverplichte stortingen van % op vier percent te verhoogen.

Sluiten