Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hiervan 50 % aan aandeelhouders of f 44.250, zoodat zij over hun feitelijk gestorte kapitaal (zonder de niet verplichte stortingen) van f 1.170.000 zouden ontvangen rond ƒ63.750 of 5.45 %.

Wordt de ticeede methode gevolgd, dan zullen er ongeveer 6 a 7 jaren noodig zijn om het verlies van ± f 700.000 af te schrijven gedurende icelke jaren aandeelhouders geen dividend ontvangen. Daarna wordt het dividend dan liooger, zooals uit de volgende berekening aanstonds blijkt:

Te verwachten winst f 108.000

(na dekking van het verlies)

5 °/0 over het verplicht gestorte kapitaal

van / 1.170.000 *) 58.500

ƒ 49.500

hiervan 50 °/0 aan aandeelhouders of ƒ 24.750, zoodat deze zouden ontvangen f 83 250 of ruim 7.11 «Zo-

Welke methode ook gevolgd worde, er zal bij de statutenwijziging in allen gevallen wel voor moeten worden gezorgd, dat de winst voor een grooter deel dan thans het geval is aan het reservefonds ten goede komt.

Tevens moet worden overwogen, dat het wellicht aanbeveling zal verdienen, zoolang de aandeelen in de buitenlandsche maatschappijen niet tot 100 °/n op de balans zijn teruggebracht, een deel der winst te besteden tot afschrijving op deze balansposten.

Voor het onwaarschijnlijke geval de meerderheid der aandeelhouders niet geneigd is door bijstorting op een der beide omschreven wijzen de maatschappij vlot te houden, zal het bestuur gemachtigd moeten worden pogingen aan te wenden, om de benoodigde som van derden voor de maatschappij op te nemen. Na rijp beraad heeft de commissie gemeend geen stappen hiertoe te mogen doen, alvorens aandeelhouders

i) Ook als de tweede mothodo wordt gevolgd, zullen beide soorten van aandoelen gelyk gemaakt moeten worden.

Sluiten