Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zich hebben uitgesproken of zij al dan niet zelve door bijstorting op de aandeelen in de noodige middelen tot voortzetting van het bedrijf willen voorzien. Intusschen mag zij niet verhelen, dat hulp van derden noodzakelijk duurder zal uitkomen dan bijstorting door aandeelhouders zeiven en het tijdvak, gedurende hetwelk geen dividend kan worden uitgekeerd, onvermijdelijk zal worden verlengd.

Welke van de oplossingen ook door aandeelhouders gekozen wordt, in elk geval zal het noodig zijn, dat de maatschappij zich onder de geregelde controle stelle van een onafhankelijke trustmaatschappij.

De hoofdpunten van de te sluiten trustovereenkomst zijn de volgende:

De trustmaatschappij waakt er voor:

1°. dat niet meer obligaties worden uitgegeven dan het tienvoud van het geplaatste aandeelenkapitaal en niet meer dan het bedrag der activa van de maatschappij (door haar zelve gedeponeerde waarden voor borgstellingen, deelnemingen in- en vorderingen op de buitenlandsche filialen); de reservefondsen blijven voor deze berekening der activa buiten beschouwing;

2°. dat bij de buitenlandsche filialen de vorderingen der maatschappij de activa niet overtreffen (dit doet de trustmaatschappij geregeld onderzoeken door vertrouwenspersonen, die zij zelve kiest);

3°. dat afgeloste obligaties door tusschenkomst of onder toezicht van de trustmaatschappij worden vernietigd >

4°. dat alle borgstellingen, zoowel van de moedermaatschappij als van hare filialen, verzekerd zijn.

Natuurlijk zal in de te sluiten overeenkomst nader moeten worden geregeld op welke wijze de trustmaatschappij de haar opgedragen controle uitoefenen zal.

Nieuw uit te geven obligaties zullen de mede-onderteekening der trustmaatschappij moeten dragen.

Sluiten