Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aandeelhouders ontvangen dus ƒ 76 560 makende een dividend van ruim 19 %, gelijk staande met ± 6.5 % over het feitelijk door hen gestorte kapitaal van ƒ 300 per aandeel. Dividenden en tantièmes worden echter lager wanneer een deel der winst besteed wordt tot afschrijving op de balanswaarde der buitenlandsche kantoren. Mocht van buitengewone debiteuren minder ontvangen worden dan waarop gerekend werd en derhalve het verlies niet aanstonds worden gedekt, dan zou tegenover het wegvallen der tantièmes aan directie, commissarissen en personeel eene vergoeding moeten worden toegekend, die onder de bedrijfsonkosten zal moeten worden opgenomen.

Bij het opnemen van een tantième voor het personeel, beoogt de commissie een einde te maken aan het tot nog toe gevolgde stelsel van toekenning van min of meer willekeurige gratificaties.

Bij de beoordeeling van de waarschijnlijke uitkomsten van het bedrijf der maatschappij na hare reorganisatie zal er verder rekening mede te houden zijn, dat het nieuwe kapitaal hetwelk de maatschappij en hare filialen tot uitbreiding van het bedrijf zullen behoeven, althans vooreerst, waarschijnlijk niet anders dan door uitgifte van obligaties van een hooger rentetype zal zijn te verkrijgen.

Ook indien mag worden aangenomen, dat de obligaties der maatschappij weder met agio geplaatst zullen kunnen worden, indien na een deugdelijke reorganisatie de obligatiehouders de noodige waarborgen zullen hebben verkregen, zal de grootere rentelast de winsten op de uitbreiding van zaken toch beperken en zal er dientengevolge nog meer aanleiding zijn met zorg na te gaan, of alle thans beoefend wordende branches wel loonend genoeg zijn om die, ook onder de gewijzigde omstandigheden, door te zetten.

De commissie moet er eindelijk op wijzen, dat het, wegens den nog onzekeren toestand, niet mogelijk zal zijn in de

Sluiten