Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

698. Klok, J. De Boeren-Republ. in Z. A. Hun ontstaan, geschiedenis en vrijheidsoorlogen. Ctrecht 1899.

699. Kuyper, Dr. A. Plancius-Rede, Amsterdam, 1884.

700. Lindley, Kapt. Augustus F. Adamantia. ïhe Truth about the S. A. Diamond Fields. London, 1873.

1601. Penning, L. Het Jameson-verraad. Dordrecht, 1900. Z. A. Vlugschriften. No. 9.

1602. Plessis, C. N. J. du. The Transvaal Boer speaking for himself. Selected and translated bjj R. Acton. London, 1899. sec. edit.

1603. Statham. F. Reginald. Paul Kruger en z\jn tyd. Amsterdam.

1604. Vallentin, Dr. Wilhelm. Engeland en de Boeren. De Johannesburger Comedie, Utrecht

1605. Dormer, Francis ). Yengeance as a Policy in Africanderland. A plea for a new departure. London, 1901.

1606. Fox Bourne, H. R. Blacks and Whites in S. A. An account of the past treatment and present condition of S. A. Natives under Br. and Boer control. Second edition. London.

1607. Rompel, Fred. Gedenkschriften van Paul Kruger, gedicteerd aan EL C. Bredell en Piet Grobler. Premie Nieuws v. d. Dag, Amsterdam, 1902.

1608. Stuart, J. De Holl. Afrikanen en hunne Republieken in Z A., Amsterdam, 1854.

1609. Blink, Dr. H. De Britsche kol. polit in Z. A. en de Vryheidstrijd der Boeren. Hist. Schets. Z. A. Nummer van Vragen v. d. Dag. Amsterdam, 1899.

1610. Kolstee, H I Transvaal-Album bevatt. een overzicht der gesch. v. Z. A. tot den tegenw. tijd. Amsterdam, 1899.

1611. Muller, Dr. Hendrik P. N. Oude tijden in den Oranje-Vrijstaat. Naar Mr. H. A. L. Hamelberg's nagelaten papieren beschreven. Leiden, 1907.

1612. Zulu war of 1879 (Narrative of the field operations of the). London, 1881. Reprinted 1907.

1613. Andriessen, W. F. Zuid-Afr. Kroniek 1895.

1614. Aitton, D. Gesch. van Zuid-Afrika met een inleiding over de Alg. gesch. voor de scholen in de Z.-A. Republieken. Tweede druk. Met 7 kaartjes. Amsterdam—Pretoria, 1897.

1615. Heeres, Mr. J. E. (Hoogleer, aan de Ind. Instelling te Delft). Heeft Nederland de Kaap verkocht? Eene lezing. AmsterdamPretoria, 1898.

1616. Oordt, J. W. G. van. Slagtersnek. Een bladzijde uit do voorgeschiedenis der Z..A. Rep. Amsterdam—Pretoria, 1897.

Sluiten