Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Laat ons dezen en eiken anderen dag tot gunst, tot welwillendheid en tot ontferming zijn in Uwe oogen en in de oogen van allen, die ons zien, en bewijs ons goede, welwillende dcidsn. Qöloofd Grij ^ Eeuwige! die Zijn volk Israël

goede, welwillende daden bewijst.

Moge er welgevallen zijn van U, Eeuwige, onze God en God onzer voorouders! dat Gij ons dezen en eiken anderen dag bevrijdt voor onbeschaamden en voor onbeschaamdheid, voor iederen boozen mensch, gezel of nabuur, voor ieder kwaad noodlot of verderfelijken hinderaar, voor ieder hard gericht of harden tegenstander, zij hij een zoon des verbonds of geen zoon des verbonds.

Belijdenis van Israëls godsgeloof in het rustige morgenuur.

Te allen tijde zij de mensch ia het geheime verkeer met zich zeiven godvreezend, bekenne alsdan de waarheid en spreke steeds waarheid in zijn binnenste, 's Morgens vroeg sta hij op en zegge :

Meester aller Eeuwigheid! niet om onze deugden storten wij onze smeekingen voor U uit, maar om Uwe overvloedige barmhartigheid. Wat zijn wij? Wat is ons leven? Wat onze welwillendheid? Wat onze gerechtigheid? Wat de

van ons komende hulp? Wat onze kracht.'' Wat onze steme.'

Sluiten