is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verplaatsing dezelfde richting als de electrische kracht heeft en evenredig daarmee is. Heeft dus in het beschouwde dielectricum de dielectrische verplaatsing de waarde e, wanneer de electrisclie kracht 1 is, dan is in het algemeen

D = « F (5)

De grootheid f, die men de dielectrische constante van den niet-geleider noemt, hangt van den aard van dezen laatsten af. Zij is des te kleiner naarmate door een zelfde verplaatsing een grootere dielectrische veerkracht wordt opgewekt.

Dat de dielectrische verplaatsing dezelfde richting als de electrischc kracht heeft geldt alleen voor isotrope lichamen. In kristallen is het in het algemeen niet het geval.

§ 433. Verband tusschen (1e lading van een condensator en het potentiaalverschil. Capaciteit. De vereeniging van twee evenwijdige geleidende platen die wij bezig zijn te beschouwen, wordt om een reden die wij later zullen aangeven, een condensator genoemd. Om dezen te laden, d. w. z. aan de eene plaat een positieve en aan de andere een even groote negatieve lading te geven, is het niet noodig, zooals in § 430 ondersteld werd, de eene plaat met de aarde in verbinding

te stellen. Wij kunnen ook (Fig. 374) een geleidenden draad D tusschen de platen brengen en door krachten van dezen of genen aard, zooals wij ze naderhand zullen leeren kennen, die in dezen verbindingsweg werken, de daaraanwezige electrische vloeistof van B naar A drijven; de "eerste plaat krijgt dan een negatieve en de laatste een positieve lading.

Zulke krachten, waardoor wij de ■ electriciteit in beweging brengen, worden electromotoi ische krachten genoemd. Op de reeds besproken electrische kracht, die het gevolg is van de potentiaalverschillen, en op

de dielectrische veerkracht wordt deze benaming niet toegepast.