Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Om een oneindig kleine hoeveelheid electriciteit e te onttrekken aan een geleider waarvan de potentiaal V., is, en een even groote hoeveelheid toe te voeren aan een geleider waarvan I de potentiaal de hoogere waarde F"j heeft, moeten wig een positieven arbeid verrichten, waarvan het bedrag gevonden wordt door de getalwaarde van e met die van het potentiaalverschil F, — V2 te vermenigvuldigen.

Kortheidshalve zeggen wij ook dat dit de arbeid is die vereischt wordt om de oneindig kleine hoeveelheid electriciteit e van den eenen conductor naar den anderen over te brengen. Per eenheid van electriciteit wordt de arbeid door het potentiaalverschil bepaald.

Wij moeten hier twee opmerkingen aan toevoegen. Vooreerst, dat men eigenlijk, 0111 de electriciteit in de onderstelde richting in beweging te brengen, een kracht moet uitoefenen die iets grooter dan het drukverschil pt —pï is; men brengt daardoor echter niet alleen eenige electriciteit van B naar A over, maar geeft bovendien aan de vloeistof een zekere snelheid.

Men kan intusschen het verschil tusschen Q en p, — p2 zoo klein maken als men wil. Ziet men er geheel van af, zooals wij boven gedaan hebben, dan berekent men den arbeid die noodig is om de electriciteit over te brengen zonder er een merkbare snelheid aan te geven. (Verg. § 130, a).

In de tweede plaats verdient het vermelding dat men tot dezelfde uitkomst geraakt wanneer men de bijzondere onderstelling omtrent de electromotorische krachten laat varen en zich voorstelt dat deze niet alleen in één doorsnede van den draad D, maar in verschillende deelen daarvan werkzaam zijn. Het bewijs hiervan zullen wij achterwege laten.

§ 437. Arbeid, noodig voor het laden van een condensator. Wij kunnen dezen bepalen door een beschouwing die veel gelijkt op de in § 262 meegedeelde en waarbij wij ons bedienen moeten van een dergelijke berekening als in § 92 voorkomt. Wij moeten nl. bedenken dat terwijl wij, met behulp van electromotorische krachten in den draad D (Fig. 374) aan de platen A en B, die wij eerst ongeladen onderstellen, de ladingen + e en —e geven, de potentialen niet

Sluiten