is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het arbeidsvermogen van het electrisch veld („electrisch arbeidsvermogen") wordt dus per volume-eenheid door het halve product van de electrische kracht en de dielectrische verplaatsing gegeven.

Wegens de betrekking (5) kan men ook schrijven

U=^F* = ^D2 (15)

§ 439. Vaststelling der electriciteitseenheid.') Verbeelden wij ons tusschen twee condensator platen die in een luchtledige ruimte, dtis in den aether geplaatst zijn, een zoo sterk electrisch veld dat het arbeidsvermogen per c.M3 .! erg [2 ic erg] bedraagt. In dat veld is door eiken c.M- loodrecht op de verplaatsingslijnen een bepaalde hoeveelheid electriciteit verschoven. Deze hoeveelheid kiezen wij tot eenheid.

Hetzelfde kunnen wij ook uitdrukken door te zeggen: Wanneer de in § 430 beschouwde condensator zoo sterk geladen is dat het geheele arbeidsvermogen » S d ergen [2 ir S d ergen] is, wat . wij b. v. kunnen beoordeelën door op later te bespreken wijze dat arbeidsvermogen in warmte om te zetten, en deze te meten, dan wordt de electriciteitseenheid gegeven door de lading die op een c.M- van een der platen aanwezig is.

Nu wij deze keus gedaan hebben, is tegelijkertijd de eenheid vastgesteld waarin wij potentialen en potentiaalverschillen moeten uitdrukken. Uit het in § 436 gezegde volgt nl. dat twee condensatorplaten een potentiaalverschil 1 hebben wanneer de arbeid, vereisclit om electriciteit van de eene naar de andere over te brengen, per electriciteitseenheid de waarde van 1 erg heeft.

Men ziet nu uit de formule (15) dat bij de gekozen electriciteitseenheid de dielectrische constante e van den aether

1) Ten einde de formules zooveel mogelijk te vereenvoudigen, zullen wij in dit boek eenheden invoeren, die eenigszins verschillen van de gebruikelijke eenheden Wij zullen echter tusschen vierkante haken de wijzigingen aangeven, die men in den tekst en de verlijkingen moet aanbrengen, wanneer men zich van de gebruikelijke eenheden wil bedienen. In tegenstelling met deze laatste kunnen wij de hier

ingevoerde „gewijzigde" eenheden noemen.

De gewijzigde electriciteitseenheid is \S 4 r maal kleiner dan de gebruikelijke.