Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

keurig punt van een geleider C als middelpunt een bol S inet een zeer grooten straal beschrijft, dan is de dielectrische verplaatsing in alle punten van S even groot.

Wij kiezen nu op het oppervlak van C twee gelijke elementen bij ile punten P en P , en beschouwen de verplaatsingsbuizen B en B', die van deze elementen uitgaan en uit S de elementen a b en a 6' snijden. In de figuur is het geval voorgesteld, dat het geleidende oppervlak, dat overal de bolle zijde naar buiten keert, in P' sterker gekromd is dan in P. Daar de krachtlijnen loodrecht op het oppervlak staan, zullen die, welke van P' uitgaan, grootere hoeken met elkaar maken dan die, welke bij P behooren. Het element a' b' is dus grooter dan a b en wanneer men het boven gezegde en de eigenschap der verplaatsingsbuizen in aanmerking neemt, komt men tot het besluit, d°at de dichtheid der lading in P' grooter dan in P is.

Verder kan men bewijzen dat, wanneer ergens in het op-

pervidk van een conuuctor een uitholling bestaat, de lading op den bodem daarvan minder opeengehoopt is dan op de overige deelen van het oppervlak. Zeer klein wordt de dichtheid aan den binnenwand van een hollen conductor als de holte alleen door een kleine opening a b (Fig. 388) met de uitwendige ruimte in ^emeenschan staat.

De krachtlijnen K, die van den binnenwand uilgaan, moeten nl. alle door de opening naar buiten loopen. Daarbij verengt zich elke verplaatsingsbuis en, al verwijdt hij zich weer bij zijn verderen loop buiten den geleider, zal toch de doorsnede van een grooten, rondom dezen beschreven bol met de bij cd behoorende verplaatsingsbuis kleiner zijn dan de doorsnede met de buis die van een even groot element van den buitenwand uitgaat. Verder kan men redeneeren zooals boven.

§ 44!). 1'roefbolletje. Men kan de dichtheid der lading in verschillende punten van het oppervlak van een geleider meten door hem met een klein metalen bolletje dat aan een isoleerenden steel bevestigd is, aan te raken; dit neemt dan een met de dichtheid op de gekozen plaats evenredige lading aan

Sluiten