Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van A B krachtlijnen uit. De potentiaal van A B ligt tusschen dien van C en 0. Dientengevolge zal, zoodra een of ander punt van A B met de aarde wordt verbonden, een stroom naar den grond loopen, waardoor een toestand als in Fig. 390 ontstaat.

b. Zijn twee even groote bollen van gelijke ladingen voor¬

zien , dan hebben zij, op welken afstand ook van elkaar gebracht, steeds denzelfden potentiaal en kunnen dus niet door krachtlijnen verbonden zijn. Hoe deze lijnen dan loo¬

pen, ziet men in Fig. 391.

c. Met het onder a beschouwde geval vertoont het in Fig. 392 voorgestelde veel overeenkomst. Tegenover den conductor C, die op een van 0 verschillenden potentiaal wordt gebracht, staat een met de aarde verbonden geleidend scherm S. Uit den loop der krachtlijnen ziet men aanstonds dat het veld rechts van S aanmerkelijk zwakker is dan het bij afwezigheid van het scherm zou zijn. Dit laatste beschut dus voorwerpen aan de rechterzijde tegen den invloed van den geladen conductor.

§ 451. Condensatoren. Dezen naam, dien wij reeds meer¬

malen gebruikt hebben, geeft men bij voorkeur aan een vereeniging van twee geleiders van zoodanigen vorm, dat een gedeelte van het oppervlak van den eenen op kleinen afstand evenwijdig loopt aan liet oppervlak van den anderen. Worden deze op verschillende potentialen gebracht, dan krijgen de naar elkaar toe gekeerde oppervlakken gelijke positieve en negatieve ladingen van veel grooter bedrag

Sluiten