is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onder den invloed der theorie van Maxwell op den achtergrond waren gekomen, is men er in de laatste tientallen van jaren tot op zekere hoogte toe teruggekeerd. Zoo is de électronentheorie ontstaan, waarin de voordeelen van de theorie der twee vloeistoffen en van de theorie van Maxwell zijn vereenigd.

Onder electronen verstaat men uiterst kleine electrisch geladen deeltjes, die men zich in alle ponderabele lichamen in onnoemelijk groot aantal voorstelt, onder dien verstande, dat elk lichaam in zijn natuurlijken toestand evenveel positieve als negatieve lading bevat. Men heeft, zooals lateraal blijken, grond om aan te nemen dat in vele gevallen' de massa dezer deeltjes veel kleiner dan die van een atoom is. De electronen werken op elkaar op de in § 457 beschouwde wijze; de ponderomotorische werking tusschen twee geladen lichamen, d. w. z. tusschen lichamen die een overmaat van positieve of negatieve deeltjes hebben, is niet anders dan de resultante van al de krachten tusschen de electronen van het eene en die van het andere lichaam, welke krachten op de lichamen zelf worden overgedragen. In een metaal zijn de electronen vrij in hunne beweging ; de ontelbare deeltjes waaruit de lading van een conductor bestaat, kunnen dus gehoor geven aan hunne onderlinge afstooting en plaatsen zich dientengevolge in een dunne laag aan het oppervlak. Zij zouden zelfs den geleider geheel verlaten, wanneer zij niet op een of andere wijze verhinderd werden, in de lucht over te gaan. Verbinden wij den geleider door een metaaldraad met den grond, dan zullen de electronen daarheen wegvloeien of, juister gezegd, wanneer de conductor een positieve lading heeft, zullen in elk punt van den verbindingsdraad de positieve electronen naar den grond worden gedreven, de negatieve daarentegen naar den conductor worden getrokken; deze zal daardoor weldra in een toestand komen, waarin hij evenveel positieve als negatieve lading bevat.

Dat dit alles veel overeenkomst heeft met de theorie der electrische vloeistoffen, valt in het oog. Er bestaat intus-. schen dit onderscheid, dat wij ons nu geheel van elkaar ge-