is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

scheiden deeltjes voorstellen, of, zooals men het ook kan uitdrukken, aan de electriciteit een atomistische structuur toeschrijven.

§ 460. Potentiaal. Lading Tan een condensator. Den potentiaal V in een bepaald punt P der ruimte kunnen wij definieeren zooals wij het in § 456 gedaan hebben; wij kunnen ook zeggen dat V e de arbeid is, dien het ons kost om een electron met de lading e van oneindigen afstand naar het punt P te brengen. Aan dien arbeid beantwoordt nu het arbeidsvermogen van plaats dat wij in den nieuwen stand aan het electron toeschrijven. Dat het deeltje, wanneer zijne lading positief is, een kracht ondervindt, die het naar plaatsen met lageren potentiaal voortdrijft, is in overeenstemming met den ook in § 441 toegepasten algemeenen regel der mechanica. Evenzoo, zooals men gemakkelijk zal inzien, dat een negatief electron naar den tegengestelden kant wordt gedreven. Evenwicht kan er in een ruimte waar de electronen zich vrij kunnen bewegen, d. w. z. in een metaal, eerst zijn, wanneer de potentiaal in alle punten daarvan even hoog is.

Wij behoeven er nu niet over uit te weiden, hoe de verdeeling van een lading over twee met elkaar verbonden geleiders bepaald wordt, maar willen met een enkel woord op de werkingen bij een condensator wijzen. Stel dat wij de plaat A van Fig. 371 (§ 430) met den positief geladen conductor van een electriseermachine in verbinding stellen en dat de plaat B voorloopig is weggenomen. Dan zal een zekere hoeveelheid positieve electronen naar A overgaan en wel zoo lang tot de electronen in den draad C gelijke krachten ondervinden van de electronen op den conductor der electriseermachine en van die op de plaat A. Stel dat wij, wanneer het zoover gekomen is, de met de aarde verbonden plaat B aanbrengen. Het eerste gevolg zal dan zijn dat, door de op A aanwezige lading, positieve electronen door D naar den grond worden gedreven, en negatieve naar de plaat B worden getrokken. Deze krijgt dus een negatieve lading en zal dan op zijn beurt een invloed hebben op de lading van A; immers, de positieve electronen in den draad C ondervinden nu een nieuwe kracht,