Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deeltje van dezelfde uitgebreidheid. Men ziet hieruit tevens hoe het denkbeeld der electrische vloeistof in de electronentheorie kan worden opgenomen.

Wij kunnen een of ander voorwerp, een stuk metaal b. v., i-iet alleen laden met behulp van een stroom in een geleiddraad, maar ook door er achtereenvolgens een aantal lichaampjes op te brengen, die alle een lading van hetzelfde teeken hebben (wij kunnen dergelijke lichaampjes b. v. in aanraking brengen (.§ 446, c) met den wand van een holte in een conductor). Volgens do electronentheorie gebeurt nu in den grond der zaak dit laatste ook dan, wanneer de lading door een geleiddraad wordt toegevoerd; de electronen die zich door dien draad bewegen, spelen de rol van de zooeven genoemde lichaampjes.

Het verdient de aandacht dat een lichaam een positieve lading kan krijgen niet alleen door toevoer van positieve electronen, maar ook door verlies van negatieve; in beide gevallen ontstaat een overmaat van positieve deeltjes. Ook kunnen beide oorzaken tegelijk in het spel zijn, en men zal gemakkelijk inzien dat er eveneens verschillende wijzen zijn, waarop een negatieve lading kan ontstaan, en waarop een oorspronkelijk bestaande positieve of negatieve lading kan verdwijnen.

In een ongeladen conductor bestaat in den aether tusschen de electronen een veld, dat misschien op sommige plaatsen zeer sterk kan zijn, maar waarvan wij niets bemerken. De krachtlijnen loopen van het eene electron naar het andere, telkens positieve en negatieve lading met elkaar verbindende, maar juist omdat er in 't geheel evenveel positieve als negatieve lading is, .en dus alle lading door verplaatsingsbuizen met andere van tegengesteld teeken verbonden kan zijn, komen er geen krachtlijnen buiten het lichaam.

§ 463. Geleidiugsstroonieii als conyectiestrooinen beschouwd. Een electrische stroom in een metaaldraad, zooals wij ons dien vroeger voorstelden, nl. als een beweging der ' electrische vloeistof, kan worden vergeleken met de strooming van water door een buis. Daarentegen komt het boven beschouwde geval, waarin een lichaam geladen wordt door dat er een aantal geladen lichaampjes op worden gebracht,

Sluiten