Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toegevoerd. De platen krijgen derhalve grootere ladingen, en dat is juist wat wij moesten verklaren.

W ij kunnen de zaak ook anders inkleeden. De theorie van Maxwjsll leerde ons dat in een ponderabel dielectricum door een zelfde electrische kracht een grootere dielectrische verplaatsing wordt veroorzaakt dan in den aether. Het zal nu duidelijk zijn waarin die meerdere dielectrische verplaatsing bestaat. Bij een Leidsche flesch waarvan het binnenbekleedsel positief geladen wordt, wordt niet alleen in den aether die in het glas bevat is, de electriciteit naar buiten verschoven, maar bovendien worden in de glasmolekulen positieve electronen naar buiten en negatieve naar binnen verplaatst, wat een zelfde uitwerking heeft als de dielectrische verplaatsing in den aether. De verplaatsingsstroomen (§ 424) in het glas bestaan dus voor een deel in een electronenbeweging.

§ 465. Nawerking van een Leidsche flesch. Als men voor een oogenblik de bekleedselen van een geladen Leidsche flesch in geleidend verband met elkaar brengt, en vervolgens de flesch aan zich zelf overlaat, blijkt het na eenigen tijd, dat hij nog een deel der oorspronkelijke lading heeft. Men kan hem ten tweede male ontladen en laat men ook daarbij de gemeenschap tusschen de bekleedselen maar kort duren, dan vertoont zich 11a eenigen tijd een derde lading.

Men kan deze verschijnselen hieraan toeschrijven dat de ] electronen in het glas niet aanstonds tot hun evenwichtsstanden terugkeeren, wanneer de krachten waardoor zij eerst verplaatst werden, ophouden te werken. Het is of de veerkracht van § 4G4 uitgeput raakt nog voor hij de verschoven electronen geheel heeft teruggedreven, en dan tijd behoeft om zich weer te herstellen. Hoe uit dezen gang van zaken, die eenige overeenkomst heeft met de in § 26(3 besproken nawerking der veerkracht — men spreekt dan ook van dielectrische nawerking het vermelde verschijnsel verklaard kan worden, zal men gemakkelijk inzien.

§ 466. Ontladingsverschijnselen. Electrische vonk. Lichamen die onder gewone omstandigheden de electriciteit niet geleiden, met name gassen, kunnen door verschillende oorzaken

Sluiten