is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lende dichtheden vergelijken; het blijkt een des te grooteren weerstand aan de ontlading te bieden, naarmate de dichtheid grooter is. Bij sterke verdunningen neemt de slagwijdte zeer toe.

Daarentegen is het potentiaalverschil dat noodig is om een vonk van zekere lengte te doen ontstaan, bij vloeibare en vaste j isolatoren veel grooter dan bij gassen.

Van daar dat men, ten einde een glasplaat door de ontlading te doorboren, tusschen twee puntvormige geleiders, die tegenover elkaar tegen de zijvlakken geplaatst worden, een groot potentiaalverschil moet teweegbrengen, en bovendien zorg moet dragen dat de ontlading niet den weg om den rand der plaat heen boven dien door het glas verkiest. Men kan dit doel bereiken door de glasplaat geheel of gedeeltelijk door olie te omringen.

§ 467. Verschijnselen bij puntige geleiders. Daar een electrische lading zich aan spitsen of scherpe kanten opeenhoopt en in de nabijheid daarvan een sterk electrisch veld bestaat, kan de lucht op die plaats allicht geleidend worden, waardoor dan een electrische stroom ontstaat, die de lading van den geleider wegvoert. Men zegt gewoonlijk dat er een * uitstrooming der electriciteit uit de spits plaats heeft, en vol- ' gens de electronentheorie kan men zich dan ook voorstellen dat werkelijK de op de spits opeengehoopte electronen den conductor verlaten en door de lucht heen worden weggevoerd.

Op deze wijze kan nu de lading van het eene lichaam op het andere overgaan, iets waarvan bij de electriseermachines veelvuldig wordt partij getrokken. Is b. v. de geladen conductor C in Fig. 362 (p. 243) van een spitse punt voorzien, die naar den oorspronkelijk ongeladen geleider A B gekeerd is, dan zullen de uit die punt stroomende electronen door A B worden opgevangen. Dezelfde uitwerking wordt verkregen, wanneer niet op C, maar op A B een spits is aangebracht, die nu naar C is gekeerd. Heeft C een positieve en dus de spits door influentie een negatieve lading, dan gaan in dit geval negatieve electronen van de spits op C over. De lading van dezen conductor wordt daardoor verkleind, terwijl A B een overmaat van positieve electronen houdt.