Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

juist aanraken. Verder zijn eveneens aan de buitenzijde der sc Uven in A, D, en in A, D' beugels met punten geplaatst, die met de knoppen P en Q in geleidend verband staan. Wij nemen vooreerst aan dat deze knoppen met elkaar in aanraking zijn.

Om de werking der machine te verklaren onderstellen wij dat door een of andere oorzaak de sectoren van de tweede schijf tussc len en C een geringe positieve lading hebben. Bewegen deze sectoren zich voorbij C', dan worden de sectoren van de eerste schijf, die bij C telkens met den beugel C F in aanraking omen, dooi influentie negatief geladen, terwijl de sectoren t ie (an jij ï den beugel aanraken, een positieve lading krijgen. Daar de influentie wordt uitgeoefend door meer dan een van de sectoren der tweede plaat, zal de negatieve lading, die een sector van de eerste plaat bij C telkens krijgt, sterleer kunnen zijn dan de positieve lading van ieder der sectoren van de tweede plaat. De negatief geladen sectoren komen nu bij B tegenover de borstels van den beugel B'E'. Zij zullen daar door influentie op dezelfde wijze sterkere positieve lading aan de sectoren bij B' geven en tevens bij E' de sectoren der tweede schijf negatief laden. In de punten E, F' F' vinden overeenkomstige werkingen plaats. De negatief geladen sectoren bewegen zich voorbij B naar A en voorbij F' naar A' en geven daar hunne ladingen af aan i o puntige geleiders. Evenzoo zullen de positief geladen sectoren telkens in D en D' hunne ladingen afstaan, en de geleider D Q P A wordt voortdurend door een stroom doorloopen.

Het verdient vooral de aandacht, dat, zooals de figuur opheldert, alle sectoren met positieve ladingen tusschen D en u, en met negatieve ladingen tusschen A en A' komen; verder dat de ladingen telkens weer opnieuw ontstaan, omdat zich tegenover C steeds positief geladen sectoren der tweede schijf bevinden, en tegenover F steeds negatief geladene, terwijl evenzoo de borstels bij E en B' voortdurend aan de influentie zijn ootgesteld, die van de positief en negatief geladen sectoren by E en B uitgaat.

Men ziet uit het voorgaande dat zoodra er een geringe ng aanwezig is, deze zal worden versterkt. De ondervin-

n

22

Sluiten