is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

weg naar buiten, dan krijgt men een vertakte keten, in welke men zegt dat de voorwerpen naast elkaar staan. Een bewegelijk punt, dat, van buiten komende, het gemeenschappelijk beginpunt bereikt, kan dan of door het eerste voorwerp, of door het tweede, enz. het eindpunt bereiken. In een gewone batterij van Leidsche flesschen staan deze naast elkaar, in een cascadebatterij achter elkaar.

Niet alleen bij proeven over de electriciteit, maar ook in andere gevallen kan men deze benamingen bezigen. De twee buizen B en C van Fig. 204 (§ 213) staan naast elkaar.

§ 478. Verbindingen van galvanische elementen. Om in te zien hoe het met de waarden van den potentiaal gesteld is, wanneer een aantal elementen tot een zoogenaamde batterij worden verbonden, moet men het volgende in het oog houden. Door de krachten aan de aanrakingsplaatsen van verschillende stoffen worden de potentiaalsprongen, dus ook het potentiaalverschil tusschen de polen, bepaald, maar, zonder dat de evenwichtstoestand verstoord wordt, kan men alle in het element voorkomende potentialen met eenzelfde bedrag vergrooten of verkleinen. "Welke waarde de potentialen hebben hangt van omstandigheden af. Is de electromotorische kracht E, en is de negatieve pool met de aarde verbonden, dan is de potentiaal van de positieve pool + E, terwijl de potentialen — E en 0 zijn, wanneer de positieve pool is „afgeleid". Staan de polen geen van beide met de aarde in verband, dan kunnen andere waarden voorkomen. Het verdient daarbij opmerking, dat een verhooging van alle potentialen slechts kan plaats hebben, wanneer van buiten electriciteit aan het element wordt toegevoerd. De geleiders die hierin voorkomen hebben nl. aan hunne vrije oppervlakte, d. w. z. aan het deel van het oppervlak dat met de lucht in aanraking is, zekere, zij het dan ook zwakke electrische ladingen. Worden alle potentialen verhoogd, dan worden die ladingen gewijzigd; de positieve worden vergroot en de negatieve verkleind, en dit is alleen mogelijk, wanneer het element in zijn geheel electriciteit ontvangt. Het kan die krijgen van een ander element, waarmee het verbonden wordt.