Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beschouwden rechten geleiddraad langs een der cirkelvormige krachtlijnen rondgaan en wel in de richting van die lijn, dus in een richting die past bij die van den stroom. Dan valt de richting der verplaatsing steeds met die der kracht samen,

en krijgt men dus een positieven arbeid. De waarde daarvan vindt men als men de door de vergelijking (4) bepaalde magnetische kracht met de lengte 2 n a van den weg vermenigvuldigt, en de uitkomst is dus

i [4 it i\.

Het merkwaardige hiervan is dat dezelfde waarde gevonden wordt, onverschillig welke krachtlijn wij kiezen, en wij kunnen daar nu nog bij voegen dat de uitkomst ook geldt voor een willekeurige lijn die eens om den geleider heen loopt. Steeds wordt, als men rondgaat in een richting passende bij die van den stroom, de arbeid voorgesteld door hetzelfde getal als de stroomsterkte [4 »■ maal het getal dat de sterkte van den stroom aangeeft], terwijl — dit behoeft wel niet toegelicht te worden — de arbeid even groot is met het negatieve teeken als men in tegengestelde richting rondgaat.

daarentegen vindt men altijd _0 voor den arbeid als de beschouwde gesloten lijn niet om den stroomgeleider heenloopt.

Of de arbeid al dan niet van ü verschillend is, hangt er dus alleen van af of de gekozen weg den geleiddraad omringt of niet. Dit onderscheid nu kunnen wij ook iets anders uitdrukken. Wij kunnen ons nl., als een gesloten lijn gekozen is, altijd een of ander oppervlak voorstellen dat die lijn tot rand heeft. Dit oppervlak, waaraan wij een zoo eenvoudig mogelijke gedaante, zoo mogelijk die van een plat vlak, geven, zal als de lijn den stroomgeleider omvat, dezen noodzakelijk snijden en op de plaats waar dat gebeurt, zal er per tijdseenheid een hoeveelheid electriciteit i door het oppervlak heen gaan. Daarentegen kan, wanneer de lijn den geleider niet omringt, het oppervlak zoo worden gekozen dat het dezen niet snijdt en dat er dus ook geen electriciteit door heen gaat. Wij kunnen derhalve de gevonden stelling als volgt inkieeden:

De arbeid der magnetische kracht langs een gesloten lijn wordt voorgesteld door het getal [door 4 n waal het getal] dat

Sluiten