Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wisselt naar omstandigheden (concentratie van het zwavelzuur) tusschen 1 en 1,1 volt, die van het element van Clark bedraagt 1,4 en die van het element van Weston 1,0 volt. Van de grootte der ampère zal men een denkbeeld kunnen krijgen, zoodra wij hebben geleerd, hoe men stroomen in deze maat kan meten.

Als eenheid van capaciteit heeft men de farad aangenomen; dit is de capaciteit van een condensator die, wanneer hij tot een potentiaalverschil van 1 volt geladen wordt, een lading krijgt, gelijk aan de hoeveelheid electriciteit die in een stroom van 1 ampère per seconde door een doorsnede gaat.

Om onderdeelen van deze eenheden aan te duiden, plaatst men dikwijls geschikte voorvoegsels voor hunne namen. Het voorvoegsel milli beteekent een duizendste, het voorvoegsel mik.ro een millioenste deel.

§ 492. Galvanometers. Toestellen die dienen om met behulp van de electromagnetische werking electrische stroomen te meten, worden galvanometers genoemd.

De magneetnaald of staaf is met een hoedje op een stift geplaatst, of aan een dunnen draad (cocondraad, bundel cocondraden, kwartsdraad) opgehangen, zoodat hij in een horizontaal vlak kan draaien. Hij bevindt zich in een draadring of een stelsel draadwindingen (klos), waarvan de as horizontaal is en waarvan het middelpunt met dat van de naald samenvalt. Terwijl nog geen stroom door de windingen gaat, worden deze zoo gesteld, dat het vlak ervan evenwijdig aan de lengte van den magneet is; men zie Fig. 416 en 419, waar de magneet in zijn evenwichtsstand door M en P Q is voorgesteld.

Laat men nu een stroom in de windingen toe, dan ondervinden de magneetpolen gelijke en tegengestelde krachten loodrecht op het vlak der windingen en wanneer geen andere krachten bestonden zou de naald zich loodrecht op dat vlak plaatsen. Daartegen verzetten zich echter de aardmagneetkracht en wellicht andere krachten die den magneet naar zijn oorspronkelijken stand terugdrijven, en bij een zekeren afwijkingshoek evenwicht maken met de werking van den stroom.

Om een galvanometer gevoelig te maken moet men hem zoo

Sluiten