is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

even als bij gewone galvanometers, zij 't dan ook op andere wijze, van de werkingen wordt partij getrokken, die electrische stroomen op een afstand uitoefenen. Met gevoelige galvanometers kan men nog stroomen waarnemen, waarvan de intensiteit 1CT" ampère is.

§ 494. Sinusboussole. Het in de vorige § beschreven instrument gaat in een sinusboussole over, als men den stroomring om zijne verticale middellijn kan draaien en den hoek waarover dit plaats heeft, kan aflezen. Men begint weer met de winding in den magnetischen meridiaan te plaatsen, maar draait, nadat een stroom is toegelaten, den geleider in de richting waarin de magneet uitwijkt. Bij niet te sterke stroomen gelukt het dan, den ring zoo te plaatsen, dat de naald opnieuw in zijn vlak ligt. Men kan bewijzen dat de stroomsterkte evenredig is met den sinus van den hoek waarover men de winding heeft moeien draaien. Deze wet gaat nog door, al is de naald niet meer zoo kort als hij bij een goede tangentenboussole moet zijn.

§ 405. Beteekenis der aami ijzingen van een galvanometer. In een galvanometer waarvan de windingen dicht om de magneetnaald zijn gelegd, is het magnetische veld waarin de naald zich beweegt, verre van homogeen; dientengevolge is de tangens van den afwijkingshoek niet meer evenredig met de stroomsterkte en is het zelfs meestal niet gemakkelijk, theoretisch uit te maken, welke betrekking voor die evenredigheid in de plaats komt. Toch is het van belang, ook met een multiplicator stroomen in ampères te kunnen meten. Om het instrument daarvoor geschikt te maken, kan men het, op een xoyjze die wij later zullen leeren kennen, vooraf met een tangenboussole vergelijken; men kan zoo een tabel opmaken, waarin de stroomsterkte in ampères als een functie van den uitslag wordt aangegeven. Danrmee is de gevoeligheid van het instrument bepaald.

Zoolang de afwijkingen zeer klein zijn, mag men ze bij eiken galvanometer evenredig met de stroomsterkte stellen. Dientengevolge kan men bij een instrument met spiegelaflezing den op de schaal waargenomen uitslag binnen zekere grenzen evenredig achten met de intensiteit van den stroom.