Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

z'jn OeOaan• Men kan nu ook een blij venden en een kortstondigen stroom met elkaar vergelijken.

Als men nl. den eersten uitslag heeft waargenomen, dien een plotselinge stroom aan de galvanometernaald geeft en den blijvenden uitslag, die door een voortdurenden stroom wordt teweeggebracht, kan men de verhouding berekenen tusschen de geheele hoeveelheid electrieiteit e, die bij den eersten stroom door een doorsnede gaat, en de hoeveelheid e, die dit bij den tweeden stroom, in de tijdseenheid doet. De theorie leert nl., wanneer men zich tot kleine uitslagen bepaalt, dat de plotselinge uitslag in het eene en de blijvende uitslag in het andere geval even groot zullen zijn, wanneer

e:é = (17)

Daarbij is & de tijd in welken de naald, in schommeling gebracht, terwijl geen stroom door de windingen loopt, van den eenen uitersten stand naar den anderen gaat.

De formule is een gevolg van het in § 199 gezegde. Zij nl i de sterkte en t de duur van den kortstondigen stroom, i' de intensiteit van den blijvender! stroom, dan is e: e' = i t :«' en heeft men in de vergelijking (19) van de genoemde § te substitueeren: N : M = i' : i.

% 499. Sterkte van den stroom ran een electriseermachine. Verhouding der electrostatische en electromagnetische eenheden. Ook de stroom dien men met een electriseermachine kan opwekken, oefent een electromagnetische werking uit. Intusschen kan men deze met een tangentenboussole niet waarnemen; men moet er een vrij gevoeligen galvanometervoor nemen. Men kan hieruit afleiden dat een electriseermachine in denzelfden tijd veel minder electrieiteit in beweging brengt dan een galvanisch element van tamelijke grootte. Zelfs de lading die men met een krachtig werkende electriseermachine in een minuut b. v. aan een batterij van Leidsche flesschen geeft — en die voldoende zou zijn om

bij de ontlading een zeer sterke vonk te geven is nog

zeer klein in vergelijking met de hoeveelheid electrieiteit die per seconde door een doorsnede gaat als men een stroom van één ampère of van de theoretische electromagnetische een-

Sluiten