Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stelle zich voor dat de wanden der buis in Fig. 428 kunnen worden uitgezet. Het eerste oogenblik nadat de pomp in werking wordt gesteld, doet dan de bij b in de buis gedreven vloeistof den wand uitzetten, maar de veerkracht van dezen laatsten brengt aanstonds een hoogeren druk in het water teweeg en hierdoor wordt ook de verder van P ver-' wijderde vloeistof in beweging gebracht (verg. § 324, d). Blijft de pomp gelijkmatig werken, dan ontstaat na eenigen tijd een toestand, waarin de buis op verschillende plaatsen juist zooveel is uitgezet, dat de daardoor opgewekte drukverschillen voldoende zijn om door elke doorsnede evenveel water te doen stroomen. De beweging is dan onveranderlijk of stationair geworden.

Bij den electrischen stroom heeft iets dergelijks plaats. Onmiddellijk na het aanbrengen van den sluitdraad bestaat alleen in de deelen daarvan, die het dichtst bij de polen liggen, een beweging; bedienen wij ons van het beeld der electrische vloeistof, dan kunnen wij zeggen dat de electriciteit die van de positieve pool op den draad overgaat een uitweg vindt door het oppervlak en een dielectrische verplaatsing in het omringende medium teweeg brengt; de draad wordt geladen. De dielectrische veerkracht veroorzaakt een grooteren druk in den geleiddraad en daardoor neemt een verder gelegen gedeelte daarvan aan de electriciteitsbeweging deel. Als de stationaire toestand is ontstaan, is de dielectrische verplaatsing rondom den draad, en, in verband daarmee, de waarde van den potentiaal in zijne verschillende punten zoo geregeld, dat door elke doorsnede evenveel electriciteit gaat.

Dat, wegens de kleine potentiaalverschillen, de ladingen der deelen van den geleiddraad, in vergelijking met die bij vele electrostatische proeven, uiterst zwak zijn, behoeft nauwelijks vermelding.

In dit hoofdstuk zal verder alleen over den stationairen toestand, die reeds na een zeer klein onderdeel van een seconde bestaat, gesproken worden.

Wat de potentiaalsprongen aan de contactplaatsen betreft, deze zijn, zoo lang aan de geleiders zelf niets is veranderd,

Sluiten