is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den eenen als in den anderen tak de daling even groot is voor achtereenvolgende deelen van den draad, die denzelfden weerstand hebben. In het midden van A P B — het midden nl., wat den weerstand betreft — is dus de potentiaal J (V„ -f V,,), en dezelfde waarde heeft hij in het midden van A Q B. Worden dus de middelste punten der takken verbonden, dan ontstaat in den verbindingsdraad geen stroom. Evenmin is dit het geval, wanneer twee punten P en Q (Fig. 434), die de weerstanden van AP B en AQB

in dezelfde verhouding verdeelen, met elkaar vereenigd worden, doemen wij de weerstanden van AP, PB, A Q en Q B r\i r2> rs en ri> dun zal dus een in de „brug" P Q geplaatste galvanometer geen uitslag vertoornen, wanneer voldaan is aan de evenredigheid

r. : r, = r„ : r,. . . (35)

Daar deze evenredigheid een noodzakelijke voorwaarde is voor de afwezigheid van een stroom in PQ, kan men er een der vier weerstanden uit afleiden, als de drie andere bekend zijn en zoo geregeld kunnen worden, dat de galvanometernaald in rust blijft. Deze methode om weerstanden te meten wordt veelvuldig toegepast.

Is eenmaal aan de voorwaarde (35) voldaan, dan zal elke verandering van een der weerstanden een afwijking van de naald tengevolge hebben.

In den bolometer van Langley, waarvan men zich dikwijls bij onderzoekingen over de stralende warmte bedient, is een dunne metaalreep of een fijne draad zoo aangebracht, dat men er de stralen eener warmtebron op kan laten vallen. De draad bevindt zich in een der vier takken der dradencombinatie van Fig. 434, en de weerstandsverandering die hij bij bestraling ondergaat, verraadt zich door een uitslag van een gevoeligen galvanometer in de brug.

§ 519. Methode van Poggemlorff ter bepaling van electromotorische krachten. In den sluitdraad AB (Fig. 435) van een galvanisch element of van een batterij van elementen E E heeft, als de stroom gesloten is, de potentiaal waarden