is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wen, de oorzaak van den stroom in de electromotorische krachten zien. Eerst ten gevolge van deze ontstaan de potentiaalverschillen, die van zelf zoo geregeld worden, dat door elke doorsnede evenveel electriciteit stroomt.

Laat b.v. tusschen twee doorsneden A en B van de keten electromotorische krachten in de richting van A naar B werken, terwijl dergelijke krachten in het overige deel van den kring, dat wij ter onderscheiding BC A noemen, niet bestaan. Dan ontstaat in B een hoogere potentiaal dan in A; het verschil Vb — V.y neemt zulk een waarde aan dat onder den invloed daarvan door B C A evenveel electriciteit naar A stroomt, als in denzeltden tijd door de electromotorische krachten in het eerstgenoemde deel, tegengewerkt maar niet geheel opgeheven door de electrische krachten in dat deel, van A naar B wordt gedreven.

Natuurlijk komt nu bij een beschouwing der electriciteitsbeweging zoowel de arbeid der electrische als die der electromotorische krachten in aanmerking. Wat de eerste betreft ziet men gemakkelijk in en blijkt ook uit de formule (39) dat de arbeid voor een bepaald deel van den geleider positief of negatief is, naarmate de potentiaal in de richting waarin dit deel door electriciteit doorloopen wordt, daalt of stijgt.

De arbeid der electrische krachten is dus positief in het deel B C A van de keten, eu negatief tusschen A en B, omdat hier de stroom naar de zijde van den klimmenden potentiaal gericht is. Daar de potentiaal van A naar B evenveel stijgt als hij op den weg BCA daalt, is de negatieve arbeid in het eene deel even groot als de positieve in het andere. Voor de geheele keten is dus de arbeid der electrische krachten 0 en blijft alleen die van de electromotorische krachten, dien wij in de volgende § zullen beschouwen, over.

Merken wij nog op dat er in de keten meer dan één plaats kan zijn, waar electromotorische krachten werken. In een galvanisch element vindt men, bij elke aanraking van twee verschillende stoffen, deze krachten in een dunne laag, waarop het boven van het deel A B gezegde van toepassing is.

§ 523. Arbeid van electromotorische krachten. Toestellen