is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de aantrekking der platen verricht een arbeid

(V,-v,p.sa nv.-ysn ....

L 8»# J* (41)

zoodat de platen, wanneer zij overigens vrij zijn, een hieraan gelijk arbeidsvermogen van beweging krijgen, en de energie van den condensator neemt toe met een bedrag dat bij berekening deze zelfde waarde (41) blijkt te hebben. In het geheel komt dus een arbeidsvermogen te voorschijn, gelijk aan het dubbel van (41) en waarvoor men dus blijkens (40) mag schrijven

(V,_V2)e.

Daar nu dit arbeidsvermogen aan den arbeid der electromotorische krachten in den stroomgever moet beantwoorden, en e de hoeveelheid electriciteit is, waardoor deze is doorloopen, komen wij tot het besluit dat de arbeid die verricht wordt, als de stroomgever door een eenheid electriciteit doorloopen wordt, door hetzelfde getal wordt voorgesteld als het potentiaalverschil V, — V2.

Uit het zooeven gezegde kunnen wij afleiden dat de arbeid der electromotorische krachten in den stroomgever gevonden wordt door de electromotorische werking E, of., zooals wij voortaan weer zullen zeggen, de electromotorische kracht E met de doorgestroomde hoeveelheid electriciteit te vermenigvuldigen. Van den op deze wijze berekenden arbeid zeggen wij ook dat hij door de electromotorische kracht of door den stroomgever verricht icordt.

Wij merken eindelijk nog op dat de arbeid positief is wanneer de stroomgever in de richting waarin de electromotorische kracht werkt, door electriciteit wordt doorloopen; heeft de electriciteitsbeweging in tegengestelde richting plaats, dan is de arbeid negatief, maar wordt, wat de getalwaarde betreft, naar denzelfden regel bepaald.

§ 524. Arbeid per tijdseenheid. Wanneer de stroomsterkte i is, en de per tijdseenheid door een doorsnede gaande hoeveelheid electriciteit dus eveneens i bedraagt, wordt per seconde in het geval van § 522 door de electrische krachten een arbeid <£ i, en evenzoo in het geval van § 523 door de electromotorische kracht een arbeid E i verricht. Deze uitdrukkingen zijn geldig wanneer men i en € of E in bij elkaar passende eenheden uitdrukt, b. v. in de theoretische electromagnetische eenheden, waarbij wij bedenken dat zoowel 4£ (§ 522) als E (§ 523) in dezelfde eenheid als een potentiaal-