is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voorstellen onder het beeld van twee rechthoekige figuren die

elkaar eerst bedekken en waarvan vervolgens, zooals Fig. 436 doet zien, de eene A B C D' een weinig over de andere verschoven wordt. Stellen AD en BC de electroden voor, en wordt de electrolyt van links naar rechts door een stroom doorloopen, dan kan men zich ver¬

beelden dat het eene bestanddeel, dat wij P zullen noemen, op zijne plaats blijft, maar dat het andere Q met den stroom medegaat. Klaarblijkelijk zal dan een zekere hoeveelheid van dit bestanddeel zich bij B C in vrijen toestand vertoonen en een daaraan aequivalente hoeveelheid van P aan A D te voorschijn komen, terwijl elk volume element binnen de vloeistof van beide bestanddeelen evenveel blijft bevatten.

Wat de ontleding der stof betreft, zou men intusschen hetzelfde waarnemen, als het bestanddeel Q in rust bleef en P zich naar links verplaatste, en eveneens als P en Q zich beide, maar in tegengestelde richting bewogen. De ontleding zal alleen afhangen tan de relatieve beiceging vctvi liet eene bestanddeel ten opzichte van het andere.

Natuurlijk zijn in werkelijkheid de bewegingen in den electrolyt zeer ingewikkeld. Reeds voor dat een stroom is toegelaten bestaat de warmtebeweging van de molekulen (PQ) in hun geheel en van de bestanddeelen binnen de grenzen van elk molekuul, enkele molekulen kunnen gedissocieerd worden in atomen of atoomgroepen, die gedurende eenigen tijd vrij blijven. Bij dat alles zal echter geen richting kunnen worden aangewezen, in welke de bewegingen bij voorkeur plaats hebben.

Men moet zich voorstellen dat dit verandert, zoodra een electrische stroom door het lichaam gaat. De atomen van het bestanddeel P zullen zich dan in grooteren getale of met grootere snelheid naar links verplaatsen dan naar rechts; eveneens zullen de atomen van Q, al bewegen zij zich nog wel naar alle richtingen, in meerdere mate naar rechts dan naar links gaan. Men kan nu spreken van de gemiddelde snelheden der bestanddeelen P en Q, en met deze gemiddelde