is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stroomgever de warmteontwikkeling overtreffen. Wat hij meer bedraagt dient voor de ontleding van den electrohjt, dus om aan de ionen een grooter scheikundig arbeidsvermogen van plaats ten opzichte van elkaar te geven.

Scheidt men den voltameter van den stroomgever en verbindt men dan zijne electroden door een metaaldraad, zoodat de polarisatiestroom ontstaat, dan wordt een zekere hoeveelheid warmte ontwikkeld. Deze beantxcoordt aan de scheikundige werkingen die te gelijker tijd in den voltameter plaats hebben en die zooals in § 536 vermeld werd, neerkomen op een verbinding der ionen A en B.

§ 539. Bijzondere gevallen van polarisatie. Wat in § 536 werd meegedeeld is dikwijls in zoo verre niet juist, dat de ionen zich niet in onveranderden toestand op de electroden opeenhoopen, maar dat op de afscheiding ervan secundaire werkingen volgen.

a. Soms zijn deze zelfs van dien aard, dat er aan geen der electroden iets verandert. Bevindt zich b. v. een oplossing van zinksulfaat tusschen zinkplaten, dan wordt van de eene iets opgelost, en op de andere zink neergeslagen, zoodat, wanneer het zink der electroden van dezelfde geaardheid is als het neergeslagene, geen verschil ontstaat. Een polarisatie der electroden, zooals die in § 536 besproken werd, heeft dus nu in 't geheel niet plaats.

Toch kan in dergelijke gevallen, zooals ons weldra zal blijken, door een andere oorzaak, nl. door veranderingen in de concentratie der oplossing, een electroinotorische kracht, tegengesteld aan die van 't element, worden opgewekt.

b. Bevindt zich de oplossing van zinksulfaat tusschen platina electroden, dan wordt op de eene zink neergeslagen en op de andere zuurstof afgezet. Daar nu het zink het S 04 uit de vloeistof aantrekt en, zooals wij wel mogen aannemen, de zuurstof op de andere plaat zich voornamelijk met het zink uit de oplossing tracht te verbinden, ontstaat nog altijd een electromotoriscne kracht van de in § 536 aangegeven richting.

c. Zoo is het ook in andere gevallen. Bij de electrolyse