is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

polariseerenden stroom aan de eene zijde loodperoxyd en aan de andere zijde metalliek lood; daarbij wordt tevens zwavelzuur gevormd. Wegens de vrij groote hoeveelheid zuurstof, die daarbij de eene plaat kan opnemen en de andere kan afstaan, kan de toestel, eenmaal „geladen" zijnde, veel electriciteit in een keten rondvoeren. Doet hij dit, dan hebben de omgekeerde scheikundige werkingen plaats als zooeven; de accumulator wordt, zooals men zegt „ontladen".

Bij de ontlading wordt om een reden die men gemakkelijk zal inzien, evenveel electriciteit door een doorsnede gedreven als er gedurende de lading doorgegaan is. Daaruit volgt dat de ontlading des te langer zal duren, naarmate de stroom dien de accumulator geeft en die van den weerstand in de keten afhangt, zwakker is. Geeft de toestel gedurende n uren een stroom van i ampères, dan had hij ook, eerst tot denzelfden graad geladen zijnde, gedurende n uren een stroom van ï ampères kunnen geven, als n' ï = n i is. Hebben deze producten de waarde a, dan zegt men dat de accumulator een capaciteit van a ampère-uren heeft.

De duurzaamheid van een accumulator wordt beperkt door het afvallen of onbruikbaar worden van de op de platen opgehoopte stoffen (actieve massa). Wil men een accumulator bij lang gebruik, d. w. z. terwijl hij telkens weer geladen en ontden wordt, in goeden staat houden, dan moet men zorgen, vooreerst dat de stroomsterkte niet boven een door den maker aangegeven grens stijgt en verder dat de accumulator nooit geheel ontladen wrordt.

Men kan den ladingstoestand op elk oogenblik controleeren door de spanning tusschen de electroden te meten en ook door met een areometer het soortelijk gewicht van het zuur na te gaan. De spanning, die na de lading ruim 2 volt bedraagt, blijft nl. bij de ontlading langen tijd 2 volt en daalt eerst als die bijna is afgeloopen, vrij snel verder. De dichtheid der vloeistof verandert omdat er bij de ontlading zwavelzuur uit verdwijnt.

Dat men om een accumulator te laden een stroomgever moet bezigen van voldoende electromotorische kracht behoeft nauwelijks gezegd te worden.