is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wel, om de gedachten te bepalen, een noordpool. Wij weten reeds dat daarop een kracht wordt uitgeoefend, die loodrecht op het door «5 en P gebrachte vlak staat en in onze figuur naar de achterzijde gericht is. De grootte dezer kracht is, wanneer men de sterkte van de magneetpool door m, den afstand a P door r en den hoek b a P door $ voorstelt, en i in de theoretische electromagnetische eenheid uitdrukt,

ir i m . a b sin r im.ab sin 4>1

K = 5—- K = , . . (1)

4 T r~ |_ r2 J

De bovenbedoelde wet zegt nu dat omgekeerd het stroomelement a b wegens de aanwezigheid van de pool P een kracht van deze zelfde grootte, maar van tegengestelde richting ondervindt, een kracht dus, die in het geval onzer figuur loodrecht op het vlak der teekening naar voren gericht is. Wij merken daarbij aanstonds op dat deze kracht, die wij de electromagnetische kracht zullen noemen, loodrecht op het stroomelement staat.

Wanneer wij een geleiddraad zich onder de bovengenoemde omstandigheden in beweging zien stellen, ligt het voor de hand, dit aan een invloed van het medium in de onmiddellijke omgeving van den draad toe te schrijven. Wij zullen daarom nagaan of er een verband is tusschen de electromagnetische kracht die op het stroomelement a b werkt, en het magnetische veld dat in de nabijheid van dat element dooide pool P wordt teweeggebracht, waarbij wij onze aandacht zullen vestigen op de magnetische kracht, de grootheid die ons tot nog toe altijd gediend heeft om een magnetisch veld te karakteriseeren.

Het blijkt nu dat een dergelijk verband werkelijk gemakkelijk kan worden aangegeven. Vooreerst merken wij op dat de magnetische kracht die in het punt a door de pool P wordt voortgebracht, volgens a H, in het verlengde van P a gericht is. De electromagnetische kracht staat dus loodrecht op het vlak dat men door het stroomelement en de richting der magnetische kracht kan brengen, terwijl de richting der kracht, daar zij naar voren gekeerd is, nader kan worden