Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Is B' een tweede krachtbuis in hetzelfde of zelfs in een ander veld, dan kunnen wij daarin eveneens een groot aantal, stel n krachtlijnen trekken. Langs de buis B had het piodukt der veldsterkte H en der doorsnede a overal een bepaalde waarde, en hetzelfde geldt van het overeenkomstige produkt H' u' bij de tweede buis B'. Kiezen wij nu de getallen n en n' zoo, dat

n :n' = H«: H'

dan is

n n'

- : — = H : II', u u

d.w z. de dichtheid in een punt der eene buis staat tot de dichtheid in een punt der tweede buis als de veldsterkte in het eerste tot de veldsterkte in het tweede punt. Wordt voor de eerste buis liet getal n gekozen, en verder voor elke andere buis liet getal n' volgens den opgegeven regel bepaald, dan komt men tot een meetkundige voorstelling waarin overal de dichtheid der krachtlijnen een maat voor de veldsterkte is. ') . Daar het eerste §etal M Willekeurig gekozen kan worden is de dichtheid der krachtlijnen nog tot op zekere hoogte wi ekeurig. Wij verstaan nu in het vervolg oncler de dicht■ '

der krachtlijnen in een punt van een of ander veld het getal dat aangeeft hoeveel maal grooter de dichtheid daar is dan in een veld icaar de magnetische kracht 1 is. Dit getal dat zeer goed < 1 kan zijn, geeft dan tevens aan, hoeveel maal de magnetische kracht grooter is dan in het laatstgenoemde veld, m. a. w. de dichtheid der krachtlijnen wordt \ door hetzelfde getal voorgesteld als de veldsterkte.

Als wij in een magnetisch veld een gesloten lijn trekken, zullen zekere krachtlijnen door die lijn omvat worden. Wanneer wij nu van het aantal dezer krachtlijnen spreken zullen wij het getal N bedoelen, dat aangeeft hoeveel maal zoo groot dit getal is als het aantal krachtlijnen die bij een

1) Deze wijze van doen heeft eenige overeenkomst met de voorstelling op een landkaart van de d.ehtheid der bevolking b. v. door min of meer ineengedrongen arceeringen. ° u"bcl'

Sluiten