is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geven of de krachtlijnen in de eene of de andere richting j oor den kring loopen. Daarbij kiezen wij eerst in dezen kaatsten een zekere richting van rondgang als de positieve en noemen dan N positief of negatief, al naarmate de richting der krachtlijnen al dan niet bij die richting van rondgang past. 6

Ook wanneer de gesloten lijn niet in een plat vlak ligt wo er toch altiJd een bepaald aantal krachtlijnen door omspannen. Om dat te bepalen kan men een of ander oppervlak aanbrengen, dat de gesloten lijn tot rand heeft, dit oppei vlak in elementen verdeelen en voor elk daarvan het aantal krachtlijnen opmaken, kortom met dit oppervlak handelen, zooals wij het straks met het binnen S (Fig. 450) lig. gende deel van een plat vlak deden. Welk oppervlak men beschouwt, mits het maar de gegeven lijn tot rand heeft is onverschillig; door het eene gaan, zooals men gemakkelijk ziet, even veel krachtlijnen heen als door het andere.

Het verdient nog opmerking dat ook wanneer het best ïouwi e oppervlak niet plat is, bij een bepaalde richting van ron gang langs de randlijn de doorgang door het vlak heen naar een bepaalde zijde past. Men kan zich altijd voorstellen dat een willekeurig oppervlak door een vormverandering uit een plat vlak ontstaan is, en dat twee pijlspitsen de een langs den omtrek van het platte vlak gericht, en do am ei ei doorheen stekende, aan deze vormverandering deelnemen. Passen die pijlspitsen dan eerst, op de in S 487 aangegeven wijze bij elkaar, dan zegt men dat zij ook na de vormverandering bij elkaar passen.

/. Wij moeten er eindelijk op wijzen dat wanneer men in een veld, zonder aan den loop der krachtlijnen iets te veranderen, de sterkte overal een zeker aantal malen grooter of kleiner maakt, de dichtheid der krachtlijnen en het aantal daai van, dat door een of andere lijn omvat wordt, in dezelfde verhouding verandert.

§ 553. De electromagnetische krachten in verband met liet aantal krachtlijnen. Wij kunnen nu den in § 549 gegeven regel in een anderen vorm brengen. Om daartoe te ge-