Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een sterk magnetisch veld teweegbrengt, bijna plotseling tot stilstand worden gebracht. Houdt men zulk een lichaam in beweging, dan moet men een arbeid verrichten, maar door de inductiestroomen wordt dan ook het metaal verhit.

§ 580. Beweging van een magneet onder den invloed van een wentelende metaal massa of van een stuk metaal onder den invloed van een draaiend magnetisch veld.

a. Een horizontale ronde koperen schijf wordt om een verticale door zijn middelpunt gaande as rondgedraaid. Dicht boven Je schijf is een magneet zoo opgehangen, dat hij eveneens m een horizontaal vlak kan wentelen. De schijf ondervindt nu, wegens de opgewekte inductiestroomen, van den magneet krachten die zich tegen zijne beweging verzetten, maar uit de wet der gelijkheid van werking en terugwerking volgt dat hij van zijn kant den magneet meesleept.

b. Men kan deze proef ook zoo wijzigen, dat de magneet wordt rondgedraaid en dat dan de koperen schijf wordt meegesleept. In het algemeen heeft een dergelijke werking plaats, zoodra de magneetpolen die een veld teweegbrengen, om een as worden rondgedraaid, en in het veld een stuk metaal zoo is aangebracht, dat het zich om die as kan bewegen. Draaide men b.v. den electromagneet van Fig. 464 voortdurend rond om een verticale door het midden van het veld gaande as, dan zou een metalen bol tusschen de polen om dezelfde as en wel in dezelfde richting worden rondbewogen. In dien bol worden nl. inductiestroomen opgewekt en dientengevolge oefent hij op den electromagneet krachten uit, die zich tegen de beweging van dezen verzetten. Omgekeerd wordt nu de bol door den electromagneet meegesleept.

§ 581. Beweging van werktuigen door een electrischen stroom. Be eigenschap der electromagneten, om snel den magnetischen toestand aan te nemen of te verliezen, maakt het mogelijk, door middel van een electrischen stroom bewegingen voort te brengen.

a. Men kan het poolstuk van een electromagneet aan het eene uiteinde van een veerkrachtige metaalreep bevestigen, die met het andere uiteinde is vastgeklemd, zoodat het zich

Sluiten