Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gen zijn naar het type van de door Gramme uitgevonden machine gebouwd; zij kunnen niet alleen door beweging een electrischen stroom voortbrengen, maar ook omgekeerd in beweging worden gebracht, wanneer men er van buiten af een stroom doorheen leidt. Zij kunnen dus ook dienen om een stroom mechanischen arbeid te laten verrichten (electromaqnetische motoren).

Het werktuig van Gramme is in Fig. 472 schematisch voorgesteld. Een ijzeren ring kan om een lijn door het middelpunt M, loodrecht op het vlak der teekening, draaien. Hij is omwikkeld met een in zichzelf terugkeerenden geleiddraad, waarvan steeds twee tegenover elkaar staande punten in aanraking zijn met de vaste electroden A en C. Links en rechts van den ring ziet men de polen N en Z van een stilstaanden

permanenten magneet, of liever stukken week ijzer (poolschoenen) die met de polen verbonden zijn. Men noemt dezen magneet den veldmagneet en den draaibaren ring het anker. Dit wordt door de poolschoenen op zoo korten afstand omvat, dat de magnetische kring bijna gesloten is. De inductielijnen loopen van N naar

Z vnr»r rl o ^ i—1 n. -\ _

i. 11U11L uoor

lP J Yn V°°r de and6re helft door het benedenste gedeelte van den ring.

o. Wij onderstellen vooreerst dat van buiten af een stroom

7irh irW°h t06" ? bU ° W°nlt afgevoercL Deze stroom splitst zich in het eerste punt in twee deelen, die de windingen

eTzich bn rei' " de linker helft van deD ** doorlo°P-" en zich bij C weer vereenigen. In de figuur is voor vier win-

gen, bij o, b, c, d, door kleine pijltjes de richting van den

stroom aangegeven. Men ziet nu dat deze richting bij a en

y die der mductielijnen past en er, wat de windingen b

Sluiten