Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JZ1Z ï I f naar het a,"ie",'dat d> »«•-

entstoestand m t geheel met overschreden wordt.

aan ♦ bij' metalen verbindingsdraden de verschijnselen

eerst rl 7 6 beschouwingen beantwoorden werd het

moest niet all Pr°e*en Va" ^EDDEIiSEN bewezen. De ontlading oT ee" k J » ; " ?T° T" do<"1°°P..>, boven,li»

K."rll l 'T Tf °°r IUCh' eaa" "" ™> darbij

gevormde vonk werd door een snel ronddraaiende,, hollen sme

WeVaT w f °ntW°rPen' dat °P ee» het licht gein de vlt opgevangen. zoodat de bijzonderheden ervan

vonk zelf " ph0t°£raPhie konde» w°>-den bestudeerd. De k zelf was evenwijdig aan de as waarom de spiegel wentelde en o°r de wenteling werd nu zijn beeld in een cht op die as uitgerekt, een bewijs, dat het lichtverschijnsel

eeirmetaren,drir had" B°Vendie" k°"den in den ^tLd

regelmatige afstanden op elkaar volgende licht

worje" m dai™w - -S.dt

Jlch omwikkeling periodiek was. Niet één vonk snron* in

Zrde'nde 1„T' 1°"" """ '""k"" °a bew,t

leerende o„L"„g WeerKaa""e •l'0°me" bi-i "« »»*

Uit den ouderlingen afstand der lichtmaxima, in verband met den afstand tusschen het beeld en den spiegel, en de o»w« telingssnelheid van dezen laatsten, kon worden afgeleid hoe «el de heen- en weergaande stroomen elkaar opvolden hoe groot dus de schommeltijd der electrische trillingen was De aldus door Feddkrsen en door latere onderzoekers verkregen uitkomsten zijn in overeenstemming met hetgeen uit de theorie worden afgeleid. Wij kunnen daarover niet uitweiden en

dbrTen "oe a de sehomrneltiJd bij de proeven van Fed-

eemge honderdduizendsten of millioensten van een seconde bedroeg; van daar de noodzakelijkheid om den spiegel snel, soms 100 maal in de seconde, rond te draaien ? g

j Wanneer men van den weerstand van den sluirdraad -ifziet Un j schommel tijd der beschouwde electrische trillingen gemakte Jk br, '

Sluiten