is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wanneer wij in plaats van den draad D een met water gevulde buis hadden, die aan de uiteinden A en B door zuigers was afgesloten, waarop van buiten de drukkingen pl en p2 per vlakte-eenheid werden uitgeoefend, dan zou de arbeid van deze uitwendige krachten gevonden worden door j»,—jj2 te vermenigvuldigen met het getal dat aangeeft hoeveel vloeistof door een doorsnede van de buis stroomt, waarbij men, om den arbeid met het juiste teeken te vinden, een hoeveelheid vloeistof als positief in rekening moet brengen, als die in de richting van de pijl door de doorsnede gaat.

Op dezelfde wijze wordt voor den tijd d t de arbeid die door de uitwendige krachten, d. w. z. door de wisselstroommachine, op de electriciteit in den draad gedaan wordt, gevonden, door het potentiaalverschil oE te vermenigvuldigen met de hoeveelheid electriciteit i d t, die door een doorsnede van den draad gevloeid is. De arbeid bedraagt dus

HE i d t,

en hieruit kan men den arbeid voor een willekeurig tijdsverloop, b.v. een volle periode, berekenen door de uitkomst op elk oneindig klein tijdsdeel toe te passen en vervolgens de verkregen waarden op te tellen.

Stemmen nu de stroom en bet potentiaalverschil in pbase met elkaar overeen, en hebben dus i en £ steeds hetzelfde teeken, dan is de beschouwde arbeid voortdurend positief. Daar echter i en <£ onophoudelijk van waarde veranderen, is de arbeid in achtereenvolgende gelijke tijdselementen dt niet even groot; de grootste waarde is <£,„ im d t, wanneer <£„, de grootste waarde (amplitudo) van en im die van i is.

Men kan bewijzen dat men den arbeid voor een volle periode en dus ook voor een willekeurig aantal perioden juist kan berekenen, door voor elk tijdselement de helft van de uitdrukking *E„» im d t i° rekening te brengen; men mag dus voor den arbeid per tijdseenheid stellen

W = 1 <£„, im (8)

Wij merken hierbij op dat wanneer voor het voortbrengen der wisselstroomen een bepaald arbeidsvermogen beschikbaar is, de arbeid (8) ook niet boven een zekere grens kan komen, llicht