is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De volgende proef kan dit bevestigen. De metaalbollen van een vonkenmikrometer worden op een kleinen afstand van elkaar geplaatst, b.v. 1 m.M., en door een koperdraad van een paar Me er lengte en b.v. 1 m.M. dikte, die tot een spiraal is gewikkeld, vereenigd. Verbindt men nu bovendien den eenen bol wet het buitenbekleedsel van een geladen Leidsche flesch en doet men een geleider die met den anderen bol is verbonden, tot den knop der flesch naderen, dan gaat de ontlading vergezeld van een vonk tusschen de bollen van den vonkenmikrometer. De plotselinge stroom kan nl. twee wegen volgen, den een door de dunne luchtlaag tusschen de bollen, den anderen door de spiraal van koperdraad. Maar op den laatsten weg heeft

6e" Sr00te massa in beweging te brengen en de daarvoor vereischte electrische kracht is zoo groot, dat de stroom voor een groot deel den weg door de lucht kiest.

Natuurlijk zou een rustig voortloopende stroom van langen duur niet door de lucht, maar door den koperdraad gaan, en men kan ook den ontladingsstroom van een Leidsche flesch tot dit laatste dwingen, als men tusschen een der bekleedselen en den vonkenmikrometer een nat koord inlascht. De groote weerstand daarvan vertraagt den stroom zoo, dat deze den tijd heeft, e medium nabij den metaaldraad in beweging te brengen. Men zal nu ook inzien, waartoe bij de in & 497 vermelde proef het bevochtigde koord dient. Laat men dit achterwege, dan is er gevaar dat de stroom, in plaats van den galvanometerdraad te doorloopen, in een vonk van de eene winding op de andere overspringt.

Het moet ook ongetwijfeld aan de zelfinductie worden toegeschreven, dat bij een bliksemslag de ontlading door de lucht heen van den afleider op een naburig metaal kan overslaan.

§ o9o. Voortplanting van electrische evemvichtsverstoringen. Tot nog toe werd ondersteld dat de geleiding waarin de wisselstroomen loopen, zoo kort is, dat in zijn volle uitgestrektheid de stroom dezelfde sterkte heeft, Wij zullen ons nu een zeer lange geleiding voorstellen, en nagaan op welke wijze een electrische evenwichtsverstoring, aan het eene einde daarvan teweeggebracht, langs de geleiding voortgaat