is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1

Daar nu, als e oneindig klein is, de grootheid (1 -(- <•) s tot e — 2,718 nadert, gaat de gevonden uitdrukking over in e ~ 77.

§ 597. Voortplanting van zeer snelle trillingen. Wanneer de frequentie zeer groot is, mag men van den weerstand afzien en heeft de iu § 595 beschouwde voortplanting zonder demping plaats, waarbij nu het magnetisch veld tusschen de geleiders een voorname rol speelt. In Fig. 483, a, b, c, cl ziet men aan de gestippelde lijnen hoe de magnetische krachtlijnen loopen. Elk daarvan ligt in een vlak loodrecht op de lengte van de geleiding en het is voldoende de figuur voor één dergelijk vlak te teekenen, daar de loop der lijnen in elke doorsnede dezelfde is. Alleen gaat de verandering van stroomrichting, die men langs de lijn voortgaande, opmerkt, vergezeld van een wisseling in de richting der magnetische kracht. Bovendien keert in een bepaalde doorsnede de richting daarvan onophoudelijk om. Wanneer dus op zeker oogenblik in de afgebeelde doorsnede de magnetische kracht de eene richting heeft, dan heeft men daar na een halven trillingstijd de tegengestelde richting en heeft men evenzoo op een zelfde oogenblik in twee doorsneden die een halve golflengte uiteen liggen, tegengestelde magnetische velden. Men kan ook zeggen dat het magnetische veld bij de voortplanting der evenwichtsverstoring met den ladingstoestand en het electrische veld meegaat.

Voor deze snelle trillingen geeft de theorie een zeer eenvoudige uitkomst voor de voortplantingssuelheid. Deze hangt af van de dielectrische constante e [K] en de magnetische permeabiliteit u van liet medium tusschen de twee geleiders en wordt bepaald door

v = ° Tv = ° 1

V/ K a» J

Is het medium aether of lucht, dan is £ = 1 [K = IJ en = 1, zoodat

v — c

wordt. Nu is, zooals wij zagen, in het C. G. S.-stelsel van eenheden v = 3 X 1010 en door ditzelfde getal wordt ook de voort-