is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden. Ook «leze ondergaan door electrische en magnetische krachten een afwijking, maar in tegengestelde richting als de kathodestralen, zoodat men hier ongetwijfeld met positief geladen electronen te doen heeft. Het is dan ook begrijpelijk dat zulke deeltjes zich in de ontladingsbuis in de richting van de anode af bewegen.

Door de electrische en de magnetische afwijking te meten, i» men er in geslaagd, ook voor deze positieve electronen de snelheid, alsmede de verhouding tusschen de getalwaarden van de electrische lading en de massa te bepalen. De snelheid is aanmerkelijk kleiner dan die der kathodestralen en hetzelfde

geldt van de waarde van Deze is van dezelfde orde van

grootte als voor de ionen in een electrolyt. Wanneer wij dus weer aannemen dat de lading even groot is als die van zulke ionen moeten wij ons voorstellen dat de positieve electronen, ook wat hun massa betreft, met ionen en dus met atomen vergelijkbaar zijn.

Het zal ons weldra blijken dat ook in andere gevallen waar men met vrije electronen te doen heeft, de massa der negatieve zeer veel kleiner dan die van een atoom, maar die van de positieve electronen daarmee vergelijkbaar is. Dit brengt ons op het denkbeeld dat de electronen door splitsing van atomen ontstaan, en wel in een positief en een negatief geladen deeltje, waarvan het eerste bijna de geheele massa van het atoom krijgt en het tweede maar een zeer klein deel daarvan.

§ 609. Geleidingsvermogen van lucht die aan Köntgenstralen is blootgesteld. Wij hebben vroeger in algemeene termen vermeld (§ 387) hoe de Ro.vTGE.v-stralen ontstaan en kunnen daar nu bijvoegen dat dit gebeurt als kathodestralen den glaswand of een in de buis geplaatst metaalplaatje treffen. De theorie leert (§ 600) dat in het algemeen, wanneer de beweging van een electron wordt gewijzigd, een electromagnetische evenwichtsverstoring zich van het deeltje uit naar alle zijden voortplant. Voert het electron regelmatige trillingen uit, dan bestaat ook die evenwichtsverstoring in trillingen, die wanneer het aantal in de seconde groot genoeg is, als licht kunnen worden waargenomen. Anders is het wanneer een geladen deeltje, zooals de elec-