is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet juist was door hun radioactiviteit. De mogelijkheid nu om het eene lichaam van het andere te onderscheiden, berust op de omstandigheid dat het een in korteren tijd verandert dan het ander, en dus ook de straling waartoe het aanleiding geeft, spoediger verzwakt. Men heeft voor al deze lichamen den tijd kunnen bepalen, waarin zij b.v. voor de helft verdwenen, d. w. z. in het volgende radioactieve lichaam omgezet zijn. Dezen tijd kan men als kenmerkend voor elk lichaam beschouwen.

Om het gezegde op te helderen vermelden wij dat het eerste product van het radium de zoogenaamde radium-emanatie is. Dit is een gasvormige zelfstandigheid, die zich in de lucht verbreidt, en zich, wanneer de gelegenheid daartoe gegeven wordt, snel over een luchtledige ruimte verdeelt. Om voor de helft in de emanatie over te gaan, zou liet radium 800 jaar 'noodig hebben. De emanatie zelf daarentegen is ir 4 dagen half verdwenen; hij is dan nl. overgegaan in een stof die zich op het oppervlak van allerhande lichamen vastzet en deze radioactief maakt. Ofschoon wij wegens de uiterst kleine hoeveelheid niets van deze stof kunnen zien, kunnen wij die toch met een vast neerslag vergelijken ; hij wordt door sterke zuren opgelost (zoodat de vloeistof radioactief wordt) en bij wit-gloeihitte vervluchtigd.

Laat men het neerslag op het lichaam waarop het zich heeft afgezet, dan is het in drie minuten half verdwenen. De volgende ontledingsproducten gedragen zich evenzoo als vaste neerslagen die op het oppervlak der lichamen zijn vastgehecht. Hun karakteristieke tijd is volgens Ruthkbfoud 21 minuten, 28 minuten, ongeveer 40 jaar en ongeveer 1 jaar.

Men heeft ook kunnen aautoonen dat de karakteristieke tijd voor het uranium ongeveer 1000 millioen jaar is. Een deiopvolgende ontledingsproducten van dit metaal is hoogstwaarschijnlijk het radium.

Wij moeten eindelijk vermelden dat de radioactieve stoffen in de natuur zeer algemeen verbreid zijn, zoodat b.v. vele grondsoorten en minerale wateren het vermogen hebben stralen uittezendeu, waarvan men de werking met behulp van zeer gevoelige en zorgvuldig geisoleerde electroskopen kan waarnemen.

§ 612. Oorzaak van het geleidingsvermogeii dat gassen