is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door verschillende invloeden verkrijgen. In § 009 werd reeds gezegd dat de ontlading van den electroskoop hieraan te wijten was dat de omringende lucht door de KöNTGEN-stralen geleidend werd gemaakt, hetzelfde geldt wanneer men in plaats van met Röntgbnstralen, met radiumstralen werkt. Dat de verschijnselen werkelijk zoo moeten worden opgevat, kan door eenvoudige proeven worden bewezen. Al de genoemde stralen worden door een plaat lood tegengehouden en men kan hiervan gebruik maken om den electroskoop en de lacht in de onmiddellijke nabijheid daarvan tegen hun werking te beschutten. Blaast men nu onder zulke omstandigheden lucht van een plaats waar hij wel aan die werking is blootgesteld, naar den electroskoop toe, dan wordt deze ontladen, een bewijs dat dit werkelijk het gevolg is van een bijzonderen toestand, waarin de lucht door de stralen wordt gebracht. Men kan trouwens ook op andere wijze aantoonen dat het gas, wanneer de stralen het doorkruisen, geleidend wordt. Laat men er een electrische kracht op werken, dan veroorzaakt deze een electrischen stroom.

Het geleidingsvermogen der lucht is bij zulke proeven steeds vele malen kleiner dan dat van zelfs zeer zwakke zoutoplossingen. Wat nu de oorzaak ervan betreft, d w. z. de wijze waarop de lucht de electriciteit geleidt, ligt het voor de hand, zich voor te stellen dat er in het gas positief en negatief geladen deeltjes in vrijen toestand aanwezig zijn, die door een electrische kracht naar verschillende zijden worden gedreven, zoodat de opgeirekte electrische stroom veel overeenkomst heeft met dien in een electrolyt. Deze opvatting wordt door vele verschijnselen bevestigd, waarover wij hier niet kunnen uitweiden, maar waarvan er een vermeld moge worden. Wanneer men bij de zooeven vermelde proef den luchtstroom tusschen de platen van een condensator door laat gaan, en wel in een richting evenwijdig daaraan, dan houdt de ontladende werking op, zoodra op een of andere wijze de platen op een voldoend potentiaalverschil worden gebracht. De lucht heeft dan zijn geleidingsvermogen verloren en dit is begrijpelijk als men zich voorstelt dat dit vermogen het gevolg is van vrije deeltjes met positieve en negatieve ladingen. In het electrisch veld tusschen de condensa-