Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij den vrijen val, wanneer op het lichaam alleen zijn gewicht of

m. a. w. eene kracht van 600 K.G., welke constant in grootte en richting

is, werkt, is de versnelling der beweging van het lichaam g 9.812

meter per seconde. Eene enkele constante kracht van 3J kilogram geeft

aan dat zelfde lichaam dus een gelijkmatig versnelde beweging, welker

30 i

versnelling is j ggp X g 2Q g-

Na 10 seconden is — aangezien het lichaam wordt ondersteld geenc

aanvangssnelheid te bezitten — de snelheid v 10 X j . g 'x

9.812 4.906 Meter per seconde en de iii dien tijd doorloopen weg

s 2 i r' 2 X 20 g X W 2 g 2 X 9-812 24.53 Meter. De kinetische energie (het arbeidsvermogen) welke 10 seconden na den aanvang der beweging in het lichaam is opgehoopt is m V ^ (6^°)

X ( ] g) 75 X g 75 X 9.812 7.35.ff K.G. Af.

Houdt, na 10 seconden te hebben gewerkt, de kracht van 30 kilogram op, om plotseling te worden vervangen door een weerstand (d w. z. een kracht wier richting tegengesteld is aan die der beweging) van 12 kilogram dan volgt na die 10 seconden eene gelijkmatig vertraagde beweging. De vertraging is evenredig aan de kracht, welke haar veroorzaakt. Noemen wij .. . \2 |

die vertraging j1, dan is dus j' g g en noemen wij t' de tijd

welke verloopt vanaf het oogenblik, waarop het lichaam den weerstand van 12 kilogram begint te ondervinden, tot op het oogenblik, waarop het tot stilstand komt of m. a. w. waarop de snelheid nul geworden is, dan is

v j't1 0, of 0 g g' gt1, waaruit men vindt t1 25 secunden. De

kinetische energie van 735-9 K.G. M. welke het lichaam bij het begin van die t1 seconden bezat, is gebruikt tot het overwinnen van den weerstand, groot 12 K.G. over den afstand, welke het lichaam in die t1 seconden nog heeft afgelegd; die afstand s1 noemende, is de arbeid door dien weerstand verricht 12 X s K.G. M, zoodat men heeft

12 X 3 735.9

waaruit volgt:

735.9 r, .

s 01.325 Meter.

TK. en H.V.

1869. No 1.

Een last, wegende P kilogram, moet tot eene hoogte van h meter worden opgeheven. Men kan daartoe gebruik maken öf van eene vaste katrol, of van een hellend vlak. Van de katrol heeft de schijf een straal

Sluiten