Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hem, eu omziende, zag hij Charietto achter zich staan.

//Velen," riep de grijsaard, — //maar zij zijn gevallen door verraad — wee, driewerf wee den verrader!... de bliksem van Wodan zal hem verpletteren!"

Op dit oogenblik kliefde een schelle bliksemstraal het luchtruim, een zware donderslag deed de aarde dreunen, en sidderende ijlde Charietto, de verrader, heen.

,/Kom, mijn Neha!" riep de grijsaard, en thans bevochtigde voor het eerst een tranenvloed zijn vermagerde wangen. //Kom, mijn kind J" sprak hij, terwijl hij zijn dochter, die nog steeds aan zijne voeten lag, wilde opheffen, //kom." Hij greep hare hand, verschrikt liet hij dezelve los, toen hij voelde, dat dezelve koud als ijs was; die hand viel weder machteloos neder... Neha was niet meer.

//Dood, dood! allen dood!" riep de grijsaard, geen traan vloeide meer uit zijn oogen, hevig zwoegde zijn boezem //dood, allen dood!" riep hij nogmaals, nam Ryno in zijn armen en ijlde heen.

God hoort, verhoort en straft — waartoe dat ijdel brallen, Hij vordert, beef, o beef hetgeen gij hebt beloofd, o Heilloos woord, Gelofte

God hoort zc en neemt ze ook aan — gij hebt u zelf gedoemd.

Mr. W. B1LDEKDIJK, Veroordeelitig des naasten.

In woeste vaart, met een voor zijn jaren verwonderlijke snelheid ijlde Branno met ziju kleinzoon voort,

Sluiten