Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

om zoo veel mogelijk verscheidenheid in mijn werk tc doen heerschen, dat ik deze legende hier heb ingevoegd , en derhalve geloof ik niet, dat mijne Lezers mij deze vrijheid ten kwade zullen duiden, mij, die wanneer anderen zich aan het zoete der rust overgeven, mijn gewichtiger studiën ter zijde leg, en waak om mijn landgenooten, zoo ik hoop, eenige aangename oogenblikken door mijn geschrijf te schenken. Beginnen wij dus onze taak.

Gij, die des zomers langs de IJzerbaan naar Haarlem in woeste vaart wordt heengevoerd, en het genot van een heerlijken zomerdag in den Hout gaat smaken, zult waarschijnlijk niet weten, dat reeds voor achttien eeuwen dit bosch bestoud, en dat het zich toen tot Leiden uitstrekte en den uaam droeg van het Woud zonder genade.

«Welk een zonderlinge naam!" zegt misschien deze of gene mijner Lezers. Wie begeerig mogt zijn te weten, hoe dit woud dien zonderlingen naam gekregen heeft, hem ten gevalle schrijven wij hier af, wat wij in de Kronijk hebben aangetroffen.

„Na desen Keyser Augustus soo wordt Claudius Kevser. (1) Deze bedwanck Engheland, ende brochtse onder die van Roomen. Ende doe hy uyt Enghelant quam, soo verstack hij metten winde, ende

(1) De schrijver dezer Kronijk schijnt niet geweten te hebben, dat na Augustus, Tiberius rn Caligula geregeerd hebben.

Sluiten