Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lande aen Slavenburch. Daar streed deeae Keyaer CJaudius teghen die wreede Slaven, soodat hy met grooter pijnen de strijd wan. Doe ginck dese Keyser Claudius met syn volck in dat groote Bosch, daer hoorde hy dat groote vreesselycke gheluyt van den wilden beesten, die in dat Bosch waren, van Beyren, van Leeuwe, van Everswyn, van wilde Stiere, die eoo vreeselik geba erdeu dat een raensche gruwen mochten. Doe v raechde de Keyser, of daar niemand in dat bosch en woonde. Sy seyden neent Heer, want daer syn alsoo veel wilder beesten in, dat ghy 't met al dit volck dat ghy hier hebt niet en soudet dorven door gaen Doe vraechde de Keyser of 't groot en wyt was. Sy seyde weder, dattet wel thieu mylen lank was, ende drie mylen breed. Die Keyser vraechde weder, of daer niemant en woonde aen die ander zyde van den bosch. Sy seyden jae 't Heer, daer woouen de wilde Neder-Sassen, die om niemandt en gheven, die op ter aerde leeft; ende a' waert dat ghy die avonteur hadt, dat ghy met descn volcke door dat bosch komen mochte ghy soudet terstond bestreden worden van dat volck. Doe seyde de Keyser dit wout mach wel hieten dat wilde wond sonder ghenaden. want hoe dattet gaet, daar en mach niemant wel dat lijf ontdragen. Ende van die tyd voort soo wort dat wout gehieten dat wilde Wout sonder ghenaden. Ende dit was na ons Heeren gheboort twee ende veertieh jaer." (1)

Thans weet de Lezer wat het wilde Woud zonder

(1) P. Scriverius maakt vele bedenkingen tegen den naam van dit woud. Men zie hierover z'jaen Toetssteen op deChron vke van Hollandt, bladz. 104

Sluiten