is toegevoegd aan uw favorieten.

Acht eeuwen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

drukking van dit zware kleediugstuk te verminderen en de betere klemming te bevorderen.

Op zijn rug droeg hij een pijlkoker benevens een boog, die gevoegd bij het breede korte jachtmes, dat hem tusschen den gordel stak, en de korte werpspies, met welker ondereinde hij zijn paard aandreef, zijn wapenen uitmaakten. Nog hing aan zijn zijde een groote met zilver versierde jachthoorn, die, daar dezelve van een buffelhoorn en niet van metaal vervaardigd was, een alleronaangenaamst geluid voortbracht.

Van het paard, waarop hij rijdt, zullen wij om onze beschrijving niet te lang te rekken, alleen zeggen, dat het een vurige zwarte hengst was, die zijn ruiter als een lichte last voortdroeg, en gehoorzaam naar het metalen gebid, waaraan in plaats van teugels , aan ijzeren kettingen bevestigd was, luisterde, en aan hetwelk het onmogelijk was, ziju ruiter, die zonder stijgbeugels of zadel, alleen op een dek van lamsvel gezeten, hem bereed, van zich te werpen.

Thans blijft ons niets meer over dan een kleine schets te geven van den ruiter zeiven, wiens kleeding, wapenen en paard ons, vrees ik, reeds te lang hebben bezig gehouden.

Het was een kloeke jongeling, ongeveer twee of drie en twintig jaren oud, wiens buitengewone grootte schier aan het reusachtige grensde. Zijn gelaat verdiende schoon geheeten te worden ; want de rijke donkerbruine haarlokken, gevoegd bij den zwaren baard van dezelfde kleur, gaven hem iets forsch, dat bij zijn gespierde lichaamsgestalte goed paste, en de zwarteoogen en eenigzins gebogen neus verhoogden dieD indruk nog te meer.