Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moeten hen achtervolgen en najagen eer het te laat is," en woedend vloog hij de denr uit, en maakte zulk een misbaar, dat niemand anders dacht of de goede Koning was krankzinnig geworden.

Hij liep iedereen tegen het lijf, sloeg elk, die hem tegenkwam, sprong op alle paarden, die onder zijn bereik kwamen, en niemand had vast kunnen weten wat hij dan toch eigenlijk wilde, indien Oscar, de Neder-Sassen het voorgevallene niet verhaald had.

'i'hans wapende zich ieder en besteeg zijn paard, en in minder dan een oogenblik tijds jaagden zij de vluchtenden na.

HOOFDSTUK IV.

Onze gelieven vervolgden intusschen, door het krijgsvolk des Ridders gevolgd, hun vlucht, en reeds hadden zij bijna den uitgang van het Woud zonder genade bereikt, toen zich eensklaps het verwarde geluid van paardengetrappel en mcnschenstemmen achter zich deden hooren, en omzien'e, zagen zij een roodachtig licht, hetwelk door de fakkels hunner vervolgers werd voortgebracht, en bemerkten tevens, dat zij door dezelve wel tienmaal in macht overtroffen werden.

„Spoedig, zet uw paarden aan," riep de Ridder tot de zijnen, vwij worden vervolgd, spoedig, weldra hebben wij den uitgang van dit woud bereikt, dan wordt de weg beter 'en ... ."

Sluiten