is toegevoegd aan uw favorieten.

Acht eeuwen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ziju oudsten zoon Dagobert op. Reeds had hij vier of vijf jaren rustig de teugels van het bewind in handen gehad, toen de Saksers, die in 554 nadat zij in den hevigen slag, aan den Wezer geleverd, in welken zij door de Franken overwonnen en aan het Oost-Frankische rijk cijnsbaar geworden waren, opstonden, en niet langer een afhankelijk volk wilden zijn.

Of nu de jaarlijksche schatting, in vijf honderd koeien bestaande, die zij den Irankischen Koning moesten betalen, dan wel of de wraak over de verwoesting der Turingers, hun bondgenooten, hen tot deze handelwijze aanzetteden, weten wij. niet met zekerheid te melden, daar hiervan niets in onze historie staat opgeteekend. — Echter is het waar, dat de Saksers waarschijnlijk door hun geringe macht, in vergelijking met die der Franken, in 595 andermaal aan de laatstgenoemden cijnsbaar werden , en dat alstoen de Warners, die als een soort van Saksers moeten beschouwd worden, onder de Friezen insmolten, van waar waarschijnlijk de groote betrekking tusschen de Friezen en Saksers ontstaan is (1). Doch van lieverlede machtiger geworden, besloten de Saksers het Frankische juk af te werpen, en thans genoeg gezegd hebbende tot goed verstand van het volgende, vatten wij den draad van ons verhaal weder op.

„Onbekend," aldus eindigde Koning Berthold zijn rede, „ben ik thans tot u, edele Altana! gekomen, om u over te halen, u bij ons te voegen. Gij hebt bij uw landgenooten, de Friezen, veel invloed, en de meesten hunner zijn reeds tot ons overgegaan. Over-

(1) Men zie over het hier verhaalde Waren aar, Vaderl. Historic, Deel I, bladr.. 320—335.